Úvod Servis Návody KIT 180, KIT 190, KIT 200, KIT 205, KIT 215, KIT 215E, KIT 225, KIT 245, KIT 2200, KIT 2400

KIT 180, KIT 190, KIT 200, KIT 205, KIT 215, KIT 215E, KIT 225, KIT 245, KIT 2200, KIT 2400

www.czNARADI.cz Návod k obsluze a údržbě

KIT 180, KIT 190, KIT 200, KIT 205, KIT 215, KIT 215E, KIT 225, KIT 245, KIT 2200, KIT 2400
Vybavení: STANDART, PROCESSOR, SYNERGIC

www.czNARADI.czÚvod - Vážený zákazníku, děkujeme za Vaše rozhodnutí zakoupit si náš výrobek. Před uvedením do provozu si prosím důkladně přečtěte všechny pokyny uvedené v tomto návodu. Pro nejoptimálnější a dlouhodobé použití musíte přísně dodržovat instrukce pro použití a údržbu zde uvedené. Ve Vašem zájmu doporučujeme svěřit údržbu a případné opravy naší servisní organizaci, která má dostupné
příslušné vybavení a speciálně vyškolené pracovníky. Všechny naše stroje a zařízení jsou předmětem dlouhodobého vývoje. Proto si vyhrazujeme právo upravit jejich výrobu a vybavení.
www.czNARADI.cz Popis - 180 ? 245, 2200 a 2400 jsou profesionální svařovací stroje určené ke svařování metodami MIG (Metal Inert Gas) a MAG (Metal Active Gas). Jsou to zdroje svařovacího proudu s plochou charakteristikou. Jedná se o svařování v ochranné atmosféře aktivních a netečných plynů, kdy přídavný materiál je v podobě „nekonečného“ drátu podáván do svarové lázně posuvem drátu. Tyto
metody jsou velice produktivní, zvláště vhodné pro spoje konstrukčních ocelí, nízkolegovaných ocelí, hliníku a jeho slitin. Stroje jsou řešené jako pojízdné soupravy, lišící se od sebe navzájem výkonem
a výbavou. Zdroj svařovacího proudu, zásobník drátu a posuv drátu jsou v jedné kompaktní plechové skříni s dvěma pevnými a dvěma otočnými koly. Svařovací stroje jsou určeny ke svařování tenkých a středních sil materiálů při použití drátů od průměru 0,6 do 1,0 mm. Standardní vybavení strojů je uvedeno v kapitole „Vybavení strojů“. Svařovací stroje jsou v souladu se všemi normami a nařízeními Evropské Unie a České republiky. POZNÁMKA: Stroje jsou určeny pro průmyslové použití.
Provedení strojů - Stroje 180, 190, 200, 205, 215, 215E, 225, 245, 2200, 2400 jsou sériově dodávány v následujících provedeních (stroje 2200 a 2400 pouze v provedení STANDARD):
Analogové provedení STANDARD - Jednoduché a spolehlivé ovládání. Ovládání je provedeno jedním potenciometrem posuvu drátu a dvěma dalšími potenciometry s vypínačem, kterými se zapínají a nastavují funkce bodování, pulsování a čtyřtaktu. Tato varianta není vybavena digitálním voltampérmetrem.
www.czNARADI.cz Digitální provedení PROCESSOR - Jednoduše řešené ovládání všech funkcí pro svařování metodami MIG/ MAG. Jednoduché ovládání a nastavování všech hodnot se provádí jedním potenciometrem a dvěmi tlačítky. K jednoduchosti ovládání přispívá funkce LOGIC. Stroje s tímto ovládáním jsou vybaveny digitálním voltampérmetrem s pamětí. Jednoduše řešené ovládání umožňuje nastavení hodnot předfuk / dofuk plynu, funkce SOFT START, dohoření drátu, bodování a pulzování. Ovládání umožňuje nastavení dvoutaktního a čtyřtaktního režimu. Bezproblémové progresivní zavádění drátu. Elektronická regulace rychlosti posuvu drátu disponuje zpětnovazební regulací posuvu drátu, která zajišťuje konstantní nastavenou rychlost posuvu. www.czNARADI.cz
Synergické provedení SYNERGIC - Výrazně zjednodušuje nastavování svařovacích parametrů. Jednoduchým nastavením průměru svařovacího drátu a použitého ochranného plynu obsluha určí typ programu. Pak už stačí jen jednoduché nastavení napětí přepínačem a ovládací jednotka SYNERGIC vybere nejvhodnější parametry rychlosti posuvu drátu. K jednoduchému ovládání a nastavování všech hodnot slouží jeden potenciometr a dvě tlačítka. K jednoduchosti ovládání přispívá funkce LOGIC. Stroje s tímto ovládáním jsou standardně vybaveny digitálním voltampérmetrem s pamětí. Jednoduše řešené ovládání umožňuje nastavení hodnot předfuku / dofuku plynu, funkce SOFT START, dohoření drátu, bodování a pulzování. Ovládání umožňuje nastavení dvoutaktního a čtyřtaktního režimu. Bezproblémové progresivní zavádění drátu. www.czNARADI.cz Elektronická regulace rychlosti posuvu drátu disponuje zpětnovazební regulací posuvu drátu, která zajišťuje konstantní nastavenou rychlost posuvu. www.czNARADI.cz

Omezení použití (EN 60974?1) - Použití stroje je typicky přerušované, kdy se využívá nejefektivnější pracovní doby pro svařování a doby klidu pro umístění svařovaných částí, přípravných operací apod. Tyto svařovací stroje jsou zkonstruovány zcela bezpečně k zatěžování max. svařovacím proudem při daném zatěžovacím cyklu dle tabulky Technická data jednotlivých strojů. Směrnice uvádí dobu zatížení v 10 minutovém cyklu. Za 10 % pracovní cyklus zatěžování se považují 1 minuta z deseti
minutového časového úseku. Jestliže je povolený pracovní cyklus překročen, bude v důsledku nebezpečného přehřátí přerušen termostatem, v zájmu ochrany komponentů stroje. Toto je indikováno rozsvícením žlutého světla na předním ovládacím panelu stroje ? pouze u provedení www.czNARADI.cz STANDARD. U provedení PROCESSOR a SYNERGIC se na displeji zobrazí nápis ERR. Po několika minutách, kdy dojde k ochlazení zdroje se signalizace vypne, stroj je připraven pro opětovné použití. Stroje jsou konstruovány v souladu s ochrannou úrovní IP 21S. www.czNARADI.cz

Bezpečnostní pokyny - Svařovací stroje musí být používány výhradně pro sváření a ne pro jiné neodpovídající použití. V žádném případě nesmí být stroj použit pro rozmrazování trubek. Nikdy nepoužívejte svařovací stroj s odstraněnými kryty. Odstraněním krytů se snižuje účinnost chlazení a může dojít k poškození stroje. Dodavatel v tomto případě nepřejímá odpovědnost za vzniklou škodu
a nelze z tohoto důvodu také uplatnit nárok na záruční opravu. Jejich obsluha je povolena pouze vyškoleným a zkušeným osobám. Operátor musí dodržovat normy CEI 26?9?CENELEC 4D407, ČSN 050601, 1993, ČSN 050630, 1993 a veškerá bezpečnostní ustanovení tak, aby byla zajištěna jeho
bezpečnost a bezpečnost třetí strany. www.czNARADI.cz
NEBEZPEČÍ PŘI SVÁŘENÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU JSOU UVEDENY: www.czNARADI.cz
ČSN 05 06 01/1993 Bezpečnostní ustanovení pro obloukové sváření kovů. ČSN 05 06 30/1993 Bezpečnostní předpisy pro sváření a plasmové řezání. Svářečka musí procházet periodickými kontrolami podle ČSN 33 1500/1990. Pokyny pro provádění této revize, viz. § 3 vyhláška ČÚPB č.48/1982 sb., ČSN 33 1500:1990 a ČSN 050630:1993 čl. 7.3.
DODRŽUJTE VŠEOBECNÉ PROTIPOŽÁRNÍ PŘEDPISY! - Dodržujte všeobecné protipožární předpisy při současném respektování místních specifických podmínek. Svařování je specifikováno vždy jako činnost s rizikem požáru. Svařování v místech s hořlavými nebo výbušnými materiály
je přísně zakázáno. Na svařovacím stanovišti musí být vždy hasící přístroje. POZOR! Jiskry mohou způsobit zapálení mnoho hodin po ukončení svařování především na nepřístupných místech. Po ukončení svařování nechte stroj minimálně deset minut dochladit. Pokud nedojde k dochlazení stroje, dochází uvnitř k velkému nárůstu teploty, která může poškodit výkonové prvky. www.czNARADI.cz
BEZPEČNOST PRÁCE PŘI SVAŘOVÁNÍ KOVŮ OBSAHUJÍCÍCH OLOVO, KADMIUM, ZINEK, RTUŤ A BERYLIUM - Učiňte zvláštní opatření, pokud svařujete kovy, které obsahují tyto kovy:
• U nádrží na plyn, oleje, pohonné hmoty atd. (i prázdných) neprovádějte svářečské práce, neboť hrozí nebezpečí výbuchu. Sváření je možné provádět pouze podle zvláštních předpisů !!!
V prostorách s nebezpečím výbuchu platí zvláštní předpisy.
PREVENCE PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM - • Neprovádějte opravy svářecího stroje při provozu a je?li zapojen do el.sítě.• Před jakoukoli údržbou nebo opravou odpojte přístroj ze sítě. www.czNARADI.cz
• Ujistěte se, že je stroj správně uzemněn.• Svařovací stroje musí být obsluhovány a provozovány kvalifikovaným personálem.• Všechna připojení musí souhlasit s platnými regulemi (EN 60974?1)
a zákony zabraňující úrazům.• Nesvařujte ve vlhku, vlhkém prostředí nebo za deště. • Nesvařujte s opotřebovanými nebo poškozenými svařovací kabely. Vždy kontrolujte svařovací hořák, svařovací a napájecí kabely a ujistěte se, že jejich izolace není poškozena nebo nejsou vodiče volné ve spojích. www.czNARADI.cz
• Nesvařujte se svařovacím hořákem a se svařovacími a napájecími kabely, které mají nedostatečný průřez.• Zastavte svařování, jestliže jsou hořák nebo kabely přehřáté, zabráníte tím rychlému opotřebování izolace.• Nikdy se nedotýkejte částí el. obvodu.• Po skončení svařování opatrně odpojte svařovací kabel a hořák od stroje a zabraňte kontaktu s uzemněnými částmi.
ZPLODINY A PLYNY PŘI SVAŘOVÁNÍ - • Zajistěte čistou pracovní plochu a odvětrávání od veškerých plynů vytvářených během sváření, zejména v uzavřených prostorách. • Umístěte svařovací soupravu do dobře větraných prostor. • Odstraňte veškerý lak, nečistoty a mastnoty, které pokrývají části určené ke svařování, aby se zabránilo uvolňování toxických plynů.• Pracovní prostory vždy dobře větrejte.• Nesvařujte v místech, kde je podezření z úniku zemního či jiných výbušných
plynů nebo blízko u spalovacích motorů.• Nepřibližujte svařovací zařízení k vanám určeným pro odstraňování mastnoty a kde se používají hořlavé látky a vyskytují se výpary trichlorethylenu nebo jiného chloru, jež obsahují uhlovodíky, používané jako rozpouštědla, neboť svařovací oblouk a produkované ultrafialové záření s těmito parami reagují a vytvářejí vysoce toxické plyny. www.czNARADI.cz
OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM, POPÁLENINAMI A HLUKEM -  Nikdy nepoužívejte nefunkční nebo defektní ochranné masky.• Umísťujte průhledné čiré sklo před ochranné tmavé sklo za účelem jeho ochrany.• Nesvařujte před tím, než se ujistíte, že všichni lidé ve vaší blízkosti jsou vhodně chráněni. www.czNARADI.cz
• Chraňte své oči speciální svařovací kuklou opatřenou ochranným tmavým sklem (ochranný stupeň DIN 9 ? 14).• Ihned odstraňte nevyhovující ochranné tmavé sklo.• Dávejte pozor, aby oči blízkých osob nebyly poškozeny ultrafialovými paprsky produkovaným svařovacím obloukem.• Vždy používejte ochranný oděv, vhodnou pracovní obuv, netříštivé brýle a rukavice.• Používejte kožené rukavice, abyste zabránili spáleninám a oděrkám při manipulaci s materiálem.• Používejte ochranná sluchátka nebo ušní výplně. www.czNARADI.cz
POZOR, TOČÍCÍ SE OZUBENÉ SOUKOLÍ - S posuvem drátu manipulujte velmi opatrně a pouze, pokud je stroj vypnut.• Při manipulaci s posuvem nikdy nepoužívejte ochranné rukavice, hrozí zachycení soukolím.
ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU A EXPLOZE - Odstraňte z pracovního prostředí všechny hořlaviny.• Nesvařujte v blízkosti hořlavých materiálů či tekutin nebo v prostředí s výbušnými plyny.• Nemějte na sobě oblečení impregnované olejem nebo mastnotou, neboť by jiskry mohly způsobit požár. Nesvařujte materiály, které obsahovaly hořlavé substance nebo ty, které vytváří toxické, či hořlavé páry pokud se zahřejí.• Nesvařujte před tím, než zjistíte, které substance materiály obsahovaly. www.czNARADI.cz
Dokonce nepatrné stopy hořlavého plynu nebo tekutiny mohou způsobit explozi.• Nikdy nepoužívejte kyslík k vyfoukávání kontejnerů.• Vyvarujte se svařování v uzavřených prostorech nebo dutinách, kde by se mohl vyskytovat zemní či jiný výbušný plyn. • Mějte blízko vašeho pracoviště hasicí přístroj.• Nikdy nepoužívejte kyslík ve svařovacím hořáku, ale vždy jen netečné plyny a jejich směsi, nebo CO2.
NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S ELEKTROMAGNETICKÝM POLEM -www.czNARADI.cz  Elektromagnetické pole vytvářené strojem při svařování může být nebezpečné lidem s kardiostimulátory, pomůckami pro neslyšící a s podobnými zařízeními. Tito lidé musí přiblížení k zapojenému přístroji konzultovat se svým lékařem.

• Nepřibližujte ke stroji hodinky, nosiče magnetických dat, hodiny apod.,pokud je v provozu. Mohlo by dojít v důsledku působení magnetického pole k trvalým poškozením těchto přístrojů.• Svařovací stroje jsou ve shodě s ochrannými požadavky stanovenými směrnicemi o elektromagnetické kompatibilitě (EMC). Svařovací stroj je z hlediska odrušení určen pro průmyslové prostory ? klasifikace podle ČSN 55011 (CISPR?11) skupina 2, zařízení třídy A. Předpokládá se jejich široké použití ve všech průmyslových oblastech, ale není pro domácí použití! V případě použití v jiných prostorách než průmyslových mohou existovat nutná zvláštní opatření (viz EN 60974?10). Jestliže dojde k elektromagnetickým poruchám, je povinností uživatele nastalou situaci vyřešit. www.czNARADI.cz
UPOZORNĚNÍ - Toto zařízení třídy A není určeno pro používání v obytných prostorech, kde je elektrická energie dodávána nízkonapěťovým systémem. Mohou se zde vyskytnout možné problémy se zajištěním elektromagnetické kompatibility v těchto prostorech, způsobené rušením šířeným vedením stejně jako vyzařovaným rušením.
SUROVINY A ODPAD - Tyto stroje jsou postaveny z materiálů, které neobsahují toxické nebo jedovaté látky pro uživatele.• Během likvidační fáze je přístroj rozložen, jeho jednotlivé komponenty jsou buď ekologicky zlikvidovány nebo použity pro další zpracování.
LIKVIDACE POUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ - Pro likvidaci vyřazeného zařízení využijte sběrných míst www.czNARADI.cz
určených k odběru použitého elektrozařízení (sídlo výrobce).• Použité zařízení nevhazujte do běžného odpadu a použijte postup uvedený výše.
MANIPULACE A USKLADNĚNÍ STLAČENÝCH PLYNŮ - Vždy se vyhněte kontaktu mezi kabely přenášejícími svářecí proud a lahvemi se stlačeným plynem a jejich uskladňovacími systémy.• Vždy uzavírejte ventily na lahvích se stlačeným plynem, pokud je zrovna nebudete používat.• Ventily na lahvi inertního plynu by měly být úplně otevřeny, když jsou používány.• Při pohybu s lahví stlačeného plynu buďte velmi opatrní, aby se zabránilo poškozením lahví a úrazům.• Nepokoušejte se plnit lahve stlačeným plynem, vždy používejte příslušné regulátory tlakové redukce.
Ovládací prvky - Pozice 1 10?polohový přepínač napětí. Pozice 2 Hlavní vypínač. V pozici „0“ je zdroj svařovacího proudu vypnut.Pozice 3 Vypínač funkce BODOVÁNÍ s potenciometrem nastavení délky bodu. Pozice 4 EURO konektor pro připojení svařovacího hořáku. Pozice 5 Rychlospojka zemnícího kabelu. Pozice 6 Potenciometr nastavení rychlosti podávání drátu. Pozice 7 Vypínač funkce PRODLEVY s potenciometrem nastavení délky prodlevy mezi jednotlivými body, pomalé pulsy a vypínač funkce dvoutaktu a čtyřtaktu. www.czNARADI.cz
OBRÁZEK 2 - Pozice 1 10?polohový přepínač napětí. Pozice 2 Hlavní vypínač. V pozici „0“ je zdroj svařovacího proudu vypnut. Pozice 3 EURO konektor pro připojení svařovacího hořáku. Pozice 4 Konektor dálkového ovládání UP?DOWN. Pozice 5 Rychlospojka zemnícího kabelu. Pozice 6 Řídící panel. Stroje se dodávají dle objednávky v provedení STANDARD, PROCESSOR a SYNERGIC. Pozice 7 Vstup plynu do elektromagnetického ventilku. Pozice 8 Svorkovnice zdroje napětí pro ohřev plynu 24 V AC. Pozice 9 Adaptér cívky drátu. Pozice 10 Držák cívky drátu s brzdou. Pozice 11 Naváděcí bovden drátu. Pozice 12 Naváděcí trubička EURO konektoru.
OVLÁDACÍ PANEL – ANALOGOVÉ PROVEDENÍ – STANDARD
OBRÁZEK A - Pozice 1 Potenciometr nastavení rychlosti podávání drátu. Pozice 2 Vypínač funkce BODOVÁNÍ s potenciometrem nastavení délky bodu. Pozice 3 Vypínač funkce PRODLEVY s potenciometrem nastavení délky prodlevy mezi jednotlivými body, pomalé pulsy a vypínač funkce
dvoutaktu a čtyřtaktu. www.czNARADI.cz
OBRÁZEK B - Pozice 1 Potenciometr nastavení parametrů. Pozice 2 Tlačítko TEST PLYNU. Pozice 3 LED signalizující výběr nastavení předfuku plynu. Pozice 4 LED signalizující výběr nastavení doby náběhu rychlosti svařovacího drátu. Pozice 5 Tlačítko SET ? umožňuje výběr parametru nastavení. www.czNARADI.cz
Pozice 6 LED signalizující zapnutí funkce pulsace. Pozice 7 Tlačítko režimu svařování ? umožňuje zapnutí a vypnutí režimu Pozice 8 LED signalizující režim bodování. Pozice 9 LED signalizující režim čtyřtakt. Pozice 10 Tlačítko MEM umožňující vyvolání posledních naměřených hodnot napětí a svařovacího proudu. Pozice 11 LCD svařovacího proudu. Pozice 12 LCD zobrazující svařovací napětí a hodnoty při svítící LED diodě SETTING. Jsou to hodnoty rychlosti posuvu drátu, předfuku atd. Pozice 13 LED SETTING, která svítí jen při nastavování parametrů: rychlost posuvu drátu, náběhu drátu, předfuku a dofuku plynu, čas bodu a pulsace, dohoření drátu. Pozice 14 LED znázorňující výběr nastavení rychlosti posuvu svařovacího drátu. Pozice 15 LED znázorňující výběr nastavení času bodu. Pozice 16 LED signalizující výběr nastavení času dohoření. Pozice 17 LED signalizující výběr nastavení času dofuku plynu. Pozice 18 LED signalizující výběr nastavení času pulzace. Pozice 19 Tlačítko zavádění drátu.
DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PANELU PROCESSOR - DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PANELU SYNERGIC www.czNARADI.cz
Obrázek C,Obr. 1 Obr. 2 OBRÁZEK C - Pozice 1 Potenciometr nastavení parametrů. Pozice 2 Tlačítko TEST PLYNU. Pozice 3 LED signalizující výběr nastavení předfuku plynu. Pozice 4 LED znázorňující výběr nastavení doby náběhu rychlosti svařovacího drátu Pozice 5 Tlačítko SET ? umožňuje výběr parametru nastavení. Pozice 6 LED znázorňující zapnutí funkce pulsace. Pozice 7 Tlačítko režimu svařování ? umožňuje zapnutí a vypnutí režimu dvoutakt, čtyřtakt, bodování a pulsování. Pozice 8 LED znázorňující režim bodování. Pozice 9 LED znázorňující režim čtyřtakt. Pozice 10 Tlačítko zapnutí a vypnutí funkce synergic ? SYN. Pozice 11 LED názorňující zapnutí funkce SYNERGIC. Pozice 12 LCD svař. proudu. Pozice 13 LED signalizující zobrazení orientační hodnoty síly svařovaného materiálu na display. Když dioda nesvítí, display zobrazuje hodnotu svařovacího proudu. Pozice 14 LED signalizující doporučení, jaký vývod tlumivky se má použít (jen
u strojů 255 a vyšší, v tomto případě se jedná o vývod L2). Pozice 15 LED signalizující doporučení, jaký vývod tlumivky se má použít (jen u strojů, které mají tři vývody pro tlumivku). Pokud nesvítí LED na pozicích 14 a 15, je zapojen vývod tlumivky L1. Pozice 16 LCD zobrazující svařovací napětí a hodnoty při svítící LED SETTING. Jsou to hodnoty rychlosti posuvu drátu, předfuku atd. Pozice 17 LED SETTING která svítí jen při nastavování parametrů: rychlost posuvu drátu, náběhu drátu, předfuku a dofuku plynu, čas bodu a pulsace, dohoření drátu. Pozice 18 LED znázorňující výběr nastavení rychlosti posuvu svařovacího drátu. Pozice 19 LED znázorňující výběr nastavení času bodu. Pozice 20 LED znázorňující výběr nastavení času dohoření. Pozice 21 LED znázorňující výběr nastavení času dofuku plynu. Pozice 22 LED znázorňující výběr nastavení času pulsace. Pozice 23 Tlačítko zavádění drátu. www.czNARADI.cz
Připojení svařovacího hořáku - Do EURO konektoru (obr. 1 poz. 4), (obr. 2 poz. 3) připojte svařovací hořák a pevně dotáhněte převlečnou matici. Zemnící kabel připojte do zemnící rychlospojky
(pokud jí je stroj vybaven) a dotáhněte. Svařovací hořák a zemnící kabel by měly být co nejkratší, blízko jeden druhému a umístěné na úrovni podlahy nebo blízko ní. www.czNARADI.cz
SVAŘOVANÁ ČÁST - Materiál, jež má být svařován musí být vždy spojen se zemí, aby se zredukovalo elektromagnetické záření. Velká pozornost musí být též kladena na to, aby uzemnění svařovaného materiálu nezvyšovalo nebezpečí úrazu nebo poškození jiného elektrického zařízení.
Zavedení drátu a nastavení průtoku plynu - Před zavedením svařovacího drátu je nutné provést kontrolu kladek posuvu drátu, zda odpovídají průměru použitého svařovacího drátu a zda odpovídá
profil drážky kladky. Při použití ocelového svařovacího drátu je nutné použít kladku s profilem drážky ve tvaru „V“. Přehled kladek najdete v kapitole „Náhradní díly posuvů drátu a seznam kladek“. www.czNARADI.cz
VÝMĚNA KLADKY POSUVU DRÁTU - Kladky jsou dvoudrážkové. Tyto drážky jsou určeny pro dva různé průměry drátu (např. 0,8 a 1,0 mm).• odklopte přítlačný mechanizmus• vyšroubujte zajišťovací plastový šroub a vyjměte kladku• pokud je na kladce vhodná drážka kladku otočte a nasaďte ji zpět na hřídel a zajistěte plastovým zajišťovacím šroubem
ZAVEDENÍ DRÁTU - odejměte boční kryt zásobníku drátu a do zásobníku (obr. 2) nasaďte cívku s drátem na držák• v případě použití cívky drátu 5 kg použijte vymezovací plastové podložky viz obrázek 3A. Pro plastovou cívku drátu 15 kg použijte plastové redukce dle obrázku 3B. Korunkovou matici vždy dotáhněte tak, aby se cívka drátu otáčela, ale byla brzděna. Korunkovou matku vždy zajistěte závlačkou• u strojů, které jsou vybavené plastovým držákem cívky drátu použijte k nastavení brzdy dotažení šroubu pod plastovou maticí, viz obrázek 3C• odstřihněte konec drátu připevněný k okraji cívky a zaveďte jej do naváděcího bovdenu (obr. 2 poz. 13), dále přes kladku posuvu do naváděcí trubičky (obr. 2 poz. 16) minimálně 10 cm• zkontrolujte, zda drát vede správnou drážkou kladky posuv• sklopte přítlačnou kladku dolů a vraťte přítlačný mechanizmus do svislé
polohy• nastavte tlak matice přítlaku tak, aby byl zajištěn bezproblémový posun drátu a přitom nebyl deformován přílišným přítlakem• odmontujte plynovou hubici svařovacího hořáku• odšroubujte proudový průvlak• zapojte do sítě síťovou zástrčku• zapněte hlavní vypínač (obr. 2 poz. 1) do polohy 1• stiskněte tlačítko na hořáku. Svařovací drát se zavádí do hořáku. Rychlost zavádění nastavte potenciometrem rychlosti posuvu drátu (obr. 2 poz. 3)• po vyjetí drátu z hořáku našroubujte proudový průvlak a plynovou hubici•před svařováním použijeme na prostor v plynové hubici a proudový průvlakseparační sprej; tím zabráníme ulpívání rozstřikovacího kovu a prodloužíme životnost plynové hubice.
UPOZORNĚNÍ! - Při zavádění drátu nemiřte hořákem proti očím! Buďte opatrní při manipulaci www.czNARADI.cz
s podavačem drátu z důvodu možného poranění ruky kladkami.
ZMĚNY PŘI POUŽITÍ HLINÍKOVÉHO DRÁTU - Pro svařování hliníkovým drátem je třeba použít speciální kladky s profilem „U“ (kapitola „Náhradní díly posuvů drátu a seznam kladek“). Abychom se
vyhnuli problémům s „cucháním“ drátu, je třeba používat dráty o průměru min. 1,0 mm ze slitin AlMg3 nebo AlMg5. Dráty ze slitin Al 99,5 nebo AlSi5 jsou příliš měkké a snadno způsobí problémy při posuvu. Pro svařování hliníku je dále nezbytné vybavit hořák teflonovým bovdenem a speciálním proudovým průvlakem. Jako ochrannou atmosféru je potřeba použít čistý argon. www.czNARADI.cz
NASTAVENÍ PRŮTOKU PLYNU - Elektrický oblouk i tavná lázeň musí být dokonale chráněny plynem. Příliš malé množství plynu nedokáže vytvořit potřebnou ochrannou atmosféru, naopak
příliš velké množství plynu strhává do elektrického oblouku vzduch, čímž je svár nedokonale chráněn. www.czNARADI.cz
Postupujte následovně - nasaďte plynovou hadici na vstup plynového ventilku na zadní straně stroje (obr. 2, poz. 7)• pokud používáme plyn CO2, je vhodné zapojit ohřev plynu (při průtoku menším než 6 litrů/min není nutný ohřev)• kabel ohřevu zapojíme do zásuvky (obr. 2, poz. 8) na stroji a do konektoru u redukčního ventilu, na polaritě nezáleží• odpojte přítlačný mechanizmus posuvu drátu a stiskněte tlačítko hořáku jen u verze STANDARD)• otočte nastavovacím šroubem na spodní straně redukčního ventilu, dokud průtokoměr neukáže požadovaný průtok, potom tlačítko uvolníme (jen u verze STANDARD)• stiskněte tlačítko TEST PLYNU a otočte nastavovacím šroubem na spodní straně redukčního ventilu, dokud průtokoměr neukáže požadovaný průtok, potom tlačítko uvolníme (u strojů PROCESSOR a SYNERGIC)• po dlouhodobém odstavení stroje nebo výměně kompletního hořáku je vhodné před svařováním profouknout vedení čerstvým plynem. www.czNARADI.cz
Nastavení svařovacích parametrů napětí a rychlosti posuvu drátu - Nastavení hlavních svařovacích parametrů svařovacího napětí a rychlosti posuvu drátu se provádí potenciometrem rychlosti drátu (obr. A, poz. 1) a přepínačem napětí (obr. 2, poz. 1). Vždy se k nastavenému napětí (poloha přepínače 1?10) přiřazuje rychlost posuvu drátu. Nastavované parametry záleží na použitém ochranném plynu, průměru drátu, použitém typu drátu, velikosti a poloze sváru atd. Orientační nastavení rychlosti drátu k poloze přepínače naleznete v tabulkách na str. 56?57. Svařovací stroj 190, použitý ochranný plyn MIX (82% Argonu a 18% CO2) a použitém průměru drátu 0,8mm je vhodná tabulka (program No 4). Nastavené hodnoty tedy budou ? poloha přepínače 1 a nastavená rychlost posuvu drátu bude 3,8 m/min.
STROJE PROCESSOR A SYNERGIC - Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu rychlosti posuvu v rozmezí 0,5?20 m/min. POZNÁMKA 1: Rychlost posuvu drátu lze nastavovat i v průběhu svařování. A to jak potenciometrem, tak i dálkovým ovládáním UP/DOWN. POZNÁMKA 2: Spodní display zobrazuje rychlost posuvu drátu jen tehdy, když svítí červená LED SETTING a LED „m/min“. www.czNARADI.cz
NASTAVENÍ OSTATNÍCH PARAMETRŮ SVAŘOVÁNÍ - Řídící elektronika strojů PROCESSOR a SYNERGIC umožňuje nastavení následujících parametrů svařování:• dobu trvání předfuku plynu (doba předfuku ochranného plynu před začátkem svařovacího procesu)• dobu náběhu rychlosti posuvu drátu ? funkce SOFT START (doba náběhu z minimální posunové rychlosti do hodnoty nastavené svařovací rychlosti drátu)• přibližovací rychlost drátu (ve výbavě dle tab. 4)• rychlost posuvu drátu m/min (rychlost posuvu drátu při svařování)• dobu prodlevy vypnutí svařovacího napětí na oblouku proti posuvu drátu:„dohoření“ drátu ke špičce hořáku• dobu dofuku plynu po dokončení svařovacího procesu.
Nastavení předfuku plynu - Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED vyznačené na obrázku. www.czNARADI.cz
Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu doby předfuku plynu v sec.
Nastavení dohoření drátu - Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED vyznačené na obrázku. www.czNARADI.cz
Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu doby dohoření drátu v sec.
Nastavení dofuku plynu - Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED vyznačené na obrázku. Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu doby dofuku plynu v sec. www.czNARADI.cz
NASTAVENÍ NÁBĚHU RYCHLOSTI DRÁTU – FUNKCE SOFT START - Nastavení funkce SOFT START, která zajišťuje bezchybný start svařovacího procesu. SOFT START umožňuje nastavení následujících parametrů:• Čas náběhu rychlosti svařovacího drátu z minimální rychlosti na nastavenou svařovací rychlost.• Přibližovací rychlost drátu před zapálením svařovacího oblouku.
Obě funkce fungují odlišným způsobem. Pro jemnější start doporučujeme přibližovací rychlost drátu (není u strojů PROCESSOR). Nastavení času náběhu rychlosti svařovacího drátu - Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí tyto LED. Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu doby náběhu drátu rychlosti posuvu v rozmezí 0 ? 5 sec. (U strojů PROCESSOR 0,1?5 sec.). www.czNARADI.cz
Nastavení přibližovací rychlosti posuvu drátu !POZOR! Před nastavením přibližovací rychlosti drátu vypněte čas náběhu rychlosti posuvu drátu ? nastavte hodnotu „0“. Podmínkou možnosti nastavení přibližovací rychlosti ? „výlet drátu“ je vypnutí funkce náběhu rychlosti drátu ? tedy nastavení hodnoty na „0“ dle popisu výše. Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED vyznačené na obrázku. Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu přibližovací rychlosti posuvu drátu v rozmezí 0,5 až 20 m/min. POZNÁMKA 1: Nastavené hodnoty se automaticky ukládají do paměti po
zmáčknutí tlačítka hořáku na dobu cca 1 sec. POZNÁMKA 2: Nastavené hodnoty nelze měnit v průběhu svařování, kromě rychlosti posuvu drátu. FUNKCE TOVÁRNÍ NASTAVENÍ - Funkce tovární nastavení slouží k nastavení výchozích parametrů řídící elektroniky. Po použití této funkce se veškeré hodnoty automaticky nastaví na hodnoty přednastavené od výrobce tak, jako u nového stroje. Vypněte hlavní vypínač. Zmáčkněte a držte tlačítko SET. OFF ON Zapněte hlavní vypínač. Uvolněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazují hodnoty výchozího nastavení. Řídící elektronika strojů PROCESSOR a SYNERGIC umožňuje svařování v následujících režimech:• plynulý dvoutaktní a čtyřtaktní režim
• bodování a pulsování ve dvoutaktním režimu• bodování a pulsování ve čtyřtaktním režimu www.czNARADI.cz
NASTAVENÍ REŽIMU SVAŘOVÁNÍ
Nastavení režimu svařování dvoutakt - Režim dvoutakt je nastaven, když je stroj zapnutý a nesvítí žádná LED, viz. obrázek.
Nastavení režimu dvoutakt BODOVÁNÍ - Stlačujte tlačítko FNC, až se rozsvítí LED BODOVÁNÍ, jako na obrázku. Režim dvoutakt bodování je nastaven. www.czNARADI.cz
Nastavení režimu dvoutakt PULSOVÁNÍ - Stlačujte tlačítko FNC, až se rozsvítí LED PULSOVÁNÍ, jako na obrázku. Režim dvoutakt pulsování je nastaven.
Nastavení času BODOVÁNÍ - Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED vyznačené na obrázku.
Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu času bodu 0,1?5 sec.
Nastavení času PULSOVÁNÍ - Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED vyznačené na obrázku. www.czNARADI.cz
Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu času mezery mezi jednotlivými body 0,1-5 sec.
Nastavení režimu svařování čtyřtakt - Stlačujte tlačítko FNC, až se rozsvítí LED vyznačená na obrázku. Režim čtyřtakt je nastaven.
Nastavení režimu čtyřtakt BODOVÁNÍ - Stlačujte tlačítko FNC, až se rozsvítí dvě LED čtyřtakt a BODOVÁNÍ vyznačené na obrázku. Režim čtyřtakt bodování je nastaven.
Nastavení režimu čtyřtakt PULSOVÁNÍ - Stlačujte tlačítko FNC, až se rozsvítí dvě LED čtyřtakt a PULSOVÁNÍ vyznačené na obrázku. Režim čtyřtakt pulsování je nastaven. www.czNARADI.cz
FUNKCE MEM (JEN U STROJŮ PROCESSOR) - Funkce umožňuje zpětné vyvolání a zobrazení posledních uložených parametrů V a A po dobu cca 7 sec. Zmáčkněte tlačítko MEM Na displeji se objeví po dobu 7 sec. poslední naměřené hodnoty svařovacího napětí a proudu. Hodnoty lze opětovně vyvolávat. www.czNARADI.cz
FUNKCE SYNERGIC (JEN U STROJŮ SYNERGIC) - Funkce SYNERGIC usnadňuje ovládání a nastavování svařovacích parametrů. Jednoduchým nastavením typu plynu a průměru drátu obsluha určí typ programu. Pro nastavení svařovacích parametrů pak již stačí jen jednoduché nastavení
napětí přepínačem a elektronika automaticky nastaví rychlost posuvu drátu.
Zapnutí funkce SYNERGIC - Stiskněte tlačítko SYN, až se rozsvítí LED SYN a LED síly materiálu. www.czNARADI.cz
Funkce SYNERGIC je zapnutá. Zobrazené hodnoty síly materiálu na obrázku jsou informativní a nemusí odpovídat skutečnosti.
Zvolení programu ? nastavení průměru drátu a typu plynu - Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED vyznačené na obrázku. Potenciometrem vyberte typ plynu, který hodláte použít ? CO2 nebo Ar (značí MIX argonu a CO2 plynu v poměru 18 CO2 a zbytek Ar). Mačkejte tlačítko SET, až se rozsvítí LED vyznačené na obrázku. Potenciometrem vyberte průměr drátu SG2, který chcete použít ? 0,6 ? 0,8 ?1,0 mm. Na horním displeji se zobrazí orientační síla materiálu, kterou je možné svařovat dle aktuálního nastavení. Na dolním displeji se zobrazuje aktuální nastavená rychlost posuvu drátu, která se automaticky mění s přepínáním poloh přepínače napětí. Snižování, popřípadě zvyšování svařovacího výkonu nastavíte přepínačem napětí.
Vypnutí funkce SYNERGIC - Stiskněte tlačítko SYN. Dioda SYN a síla materiálu zhasne. Funkce Synergic je vypnuta. POZNÁMKA 1: Zobrazované hodnoty síly materiálu na displeji jsou pouze orientační. Síla svařovaného materiálu se může lišit podle polohy svařování atd. POZNÁMKA 2: Pro korekci parametrů posuvu drátu použijte potenciometr, popřípadě UP/DOWN tlačítka dálkového ovládání. POZNÁMKA 3: Parametry programu funkce synergic jsou navrženy pro poměděný drát SG2. Pro správnou funkci synergických programů je nutné použít kvalitní drát, ochranný plyn a svařovaný materiál. POZNÁMKA 4: Pro správnou funkci synergického stoje je nutné dodržet předepsané průměry bovdenů k průměru drátu, správný průvlak a ukostření svařovaného materiálu (použijte svěrku přímo na svařovaný materiál), jinak není zaručena správná funkce stroje. Dále je potřeba zajistit kvalitní napájení sítě ? 400 V, max. +/? 5%.
UKLÁDÁNÍ VLASTNÍCH PARAMETRŮ RYCHLOSTI POSUVU DRÁTU DO PAMĚTI - Funkce ukládání parametrů je v provozu jen při zapnuté funkci SYNERGIC.1. Vyberte požadovanou rychlost posuvu drátu. 2. Zmáčkněte a držte tlačítko SYN a následně zmáčkněte tlačítko test plynu (MEM). držet současně 3. Uvolněte obě tlačítka ? nové parametry jsou uloženy. Tímto způsobem lze požadované parametry ukládat a přepisovat dle potřeby. Uložený parametr se nastaví vždy ve stejné poloze přepínače napětí, kdy byl parametr uložen. www.czNARADI.cz
NÁVRAT DO PŮVODNÍCH PARAMETRŮ NASTAVENÝCH OD VÝROBCE - Návrat do původních parametrů synergic nastavených od výrobce se provádí opětovným zmáčknutím a přidržením tlačítka SYN a následným zmáčknutím a uvolněním tlačítka zavádění drátu. Tímto způsobem lze vrátit jednotlivé uložené parametry. Úplný návrat všech přednastavených hodnot do hodnot nastavených od výrobce lze provést funkcí tovární nastavení.
FUNKCE LOGIC ? JEN U STROJŮ PROCESSOR A SYNERGIC - Funkce LOGIC obsahuje soubor zjednodušujících a zpřehledňujících prvků zobrazování nastavených a nastavovaných hodnot. Jelikož dva displeje zobrazují několik odlišných parametrů je nutné zobrazování parametrů zjednodušit. Funkce LOGIC právě takto pracuje ? zpřehledňuje: Horní display se rozsvítí jen v průběhu svařovacího procesu, kdy elektronika měří a zobrazuje svařovací proud A (pokud není zapnut u strojů Synergic režim SYNERGIC. V případě zapnutého režimu SYNERGIC u strojů Synergic svítí display trvale, jen se mění zobrazované hodnoty). Po uplynutí doby cca 7 sec. displej opět automaticky zhasne. Tím elektronika zvyšuje orientaci při čtení parametrů při nastavování.• Horní displej zobrazuje pouze svařovací proud. V případě zapnuté funkce SYNERGIC (jen u strojů SYNERGIC) horní displej zobrazuje tloušťku materiálu.• Spodní displej zobrazuje v průběhu svařování svařovací napětí a v průběhu nastavování veškeré ostatní hodnoty ? čas, rychlost atd.• LED SETTING přestane svítit jen v průběhu svařovacího procesu, kdy je v činnosti digitální voltampérmetr.• LED SETTING svítí v průběhu svařování jen tehdy, když obsluha nastavuje a mění rychlost posuvu drátu potenciometrem nebo dálkovým ovládáním UP/DOWN. Jakmile obsluha přestane parametr nastavovat, LED SETTING
automaticky do 3 sec. zhasne a displej ukazuje hodnotu svařovacího napětí.
Doporučené nastavení svařovacích parametrů viz. tabulky str. 56 až 57. PRINCIP SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG - Svařovací drát je veden z cívky do proudového průvlaku pomocí posuvu. Oblouk propojuje tající drátovou elektrodu se svařovaným materiálem. Svařovací drát funguje jednak jako nosič oblouku a zároveň i jako zdroj přídavného materiálu. Z mezikusu přitom proudí ochranný plyn, který chrání oblouk celý svár před účinky okolní atmosféry (viz obr. 4). www.czNARADI.cz
OCHRANNÉ PLYNY
PRINCIP NASTAVENÍ SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ - Pro orientační nastavení svářecího proudu a napětí metodami MIG/MAG odpovídá empirický vztah U2 = 14 + 0,05 x I2. Podle tohoto vztahu si můžeme určit potřebné napětí. Při nastavení napětí musíme počítat s jeho poklesem při zatížení svářením. Pokles napětí je cca 4,8 V na 100 A. Nastavení svářecího proudu provádíme tak, že pro zvolené svářecí napětí doregulujeme požadovaný svářecí proud zvyšováním nebo snižováním rychlosti podávání drátu, případně jemně doladíme napětí až je svařovací oblouk stabilní. K dosažení dobré kvality svárů a optimálního nastavení svařovacího proudu je třeba, aby vzdálenost napájecího průvlaku od materiálu byla přibližně 10 x ? svařovacího drátu (obr. 4). Utopení průvlaku v plynové hubici by nemělo přesáhnout 2 ? 3 mm. www.czNARADI.cz
Svařovací režimy - Všechny svařovací stroje pracují v těchto režimech:• plynule dvoutakt• plynule čtyřtakt• bodové svařování dvoutakt• pulsové svařování dvoutakt Nastavení stroje na tyto režimy se provádí dvěma vypínači s potenciometry (obr. 2, poz. 6, 7). Na ovládacím panelu nad potenciometry jsou schématicky znázorněny jejich funkce.
DVOUTAKT - Při této funkci jsou oba potenciometry stále vypnuté. Proces se zapne pouhým zmáčknutím spínače hořáku. Při svařovacím procesu se musí spínač stále držet. Pracovní proces se přeruší uvolněním spínače hořáku.
ČTYŘTAKT - Používá se při dlouhých svárech, při kterých svářeč nemusí neustále držet spínač hořáku. Funkce se zapne vypínačem (obr. 2, poz. 7) z polohy 0 do jakékoliv polohy 1?10. Sepnutím spínače hořáku se spustí svařovací proces. Po jeho uvolnění svařovací proces nadále trvá. Teprve po opětovném zmáčknutí spínače hořáku se přeruší svářecí proces. 1 ? 2 stisknutí a uvolnění tlačítka hořáku 3 ? 4 opakované stisknutí a uvolnění tlačítka hořáku www.czNARADI.cz
BODOVÉ SVAŘOVÁNÍ - Používá se pro svařování jednotlivými krátkými body, jejichž délka se dá plynule nastavovat pootočením levého potenciometru (obr. 2, poz. 6) na odpovídající hodnotu na stupnici (směrem doprava se interval prodlužuje). Zmáčknutím spínače na hořáku se spustí časový obvod, který spustí svařovací proces a po nastavené době ho vypne. Po opětovném stisknutí tlačítka se celá činnost opakuje. K vypnutí bodového svařování je třeba potenciometr vypnout do polohy 0. Pravý potenciometr zůstává po celou dobu trvání bodového svařování vypnutý. 1 ? stisknutí a držení tlačítka hořáku 2 ? uvolnění tlačítka hořáku
PULSOVÉ SVAŘOVÁNÍ - Používá se pro svařování krátkými body. Délka těchto bodů i délka prodlev se dá plynule nastavovat. Nastavuje se pootočením levého potenciometru, který udává délku bodu (obr. 2, poz. 6) a pravého potenciometru, který udává délku prodlev (obr. 2, poz. 7) z polohy 0 na požadované hodnoty na stupnici (směrem doprava se interval prodlužuje). Zmáčknutím spínače hořáku se spustí časový obvod, který spustí svářecí proces a po nastavené době ho vypne. Po uplynutí nastavené prodlevy se celý proces opakuje. K přerušení funkce je nutné uvolnit spínač na svařovacím hořáku. K vypnutí funkce je třeba vypnout oba potenciometry do polohy 0. 1 ? stisknutí a držení tlačítka hořáku 2 ? uvolnění tlačítka hořáku www.czNARADI.cz
Než začnete svařovat - DŮLEŽITÉ: před zapnutím svářečky zkontrolujte ještě jednou, že napětí a frekvence elektrické sítě odpovídá výrobnímu štítku. 1. Nastavte svařovací napětí s použitím přepínače napětí (obr. 2, poz. 1) a svařovací proud potenciometrem rychlosti posuvu drátu (obr. A, poz. 1). Nikdy nepřepínejte polohy přepínače při svařování! 2. Zapněte svářečku hlavním vypínačem zdroje (obr. 2 poz. 2). 3. Stroj je připraven k použití. www.czNARADI.cz
VAROVÁNÍ: Před tím, než provedete jakoukoli kontrolu uvnitř stroje, odpojte jej od elektrické sítě!
NÁHRADNÍ DÍLY - Originální náhradní díly byly speciálně navrženy pro naše zařízení. Použití www.czNARADI.cz
neoriginálních náhradních dílů může způsobit rozdílnosti ve výkonu nebo redukovat předpokládanou úroveň bezpečnosti. Výrobce odmítá převzít odpovědnost za použití neoriginálních náhradních dílů.
ZDROJ SVAŘOVACÍHO PROUDU - Jelikož jsou tyto systémy zcela statické, dodržujte následující postup:• Pravidelně odstraňujte nashromážděnou nečistotu a prach z vnitřní části stroje za použití stlačeného vzduchu. Nesměrujte vzduchovou trysku přímo na elektrické komponenty, mohlo by dojít k jejich poškození. Provádějte pravidelné prohlídky, abyste zjistili jednotlivé opotřebované kabely nebo volná spojení, která jsou příčinou přehříván a možného poškození stroje.• U svařovacích strojů je třeba provést periodickou revizní prohlídku jednou za půl roku pověřeným pracovníkem podle ČSN 331500, 1990 a ČSN056030, 1993.
POSUV DRÁTU - Velkou péči je třeba věnovat podávacímu ústrojí, a to kladkám a prostoru kladek. Při podávání drátu se loupe měděný povlak a odpadávají drobné piliny, které jsou vnášeny do bovdenu nebo znečisťují vnitřní prostor podávacího ústrojí. Pravidelně odstraňujte nashromážděnou nečistotu a prach z vnitřní části zásobníku drátu a podávacího ústrojí.
SVAŘOVACÍ HOŘÁK - Svařovací hořák je třeba pravidelně udržovat a včas vyměňovat opotřebované díly. Nejvíce namáhanými díly jsou proudový průvlak, plynová hubice, trubka hořáku, bovden pro vedení drátu, hadicový kabel a tlačítko hořáku. www.czNARADI.cz
Proudový průvlak - převádí svařovací proud do drátu a zároveň drát usměrňuje k místu svařování. Má životnost 3 až 20 svařovacích hodin (podle údajů výrobce), což závisí zejména na jakosti materiálu průvlaku (Cu nebo CuCr), na jakosti a povrchové úpravě drátu a svařovacích parametrech. Výměna průvlaku se doporučuje po opotřebení otvoru na 1,5 násobek průměru drátu. Při každé montáži i výměně se doporučuje nastříkat průvlak separačním sprejem.
Plynová hubice - přivádí plyn určený k ochraně oblouku a tavné lázně. Rozstřik kovu zanáší hubici, proto je třeba ji pravidelně čistit, aby byl zabezpečen dobrý a rovnoměrný průtok a předešlo se zkratu mezi průvlakem a hubicí.
Zkrat může poškodit usměrňovač! - Rychlost zanášení hubice závisí především na správném seřízení svařovacího procesu. Rozstřik kovu se snadněji odstraňuje po nastříkání plynové hubice separačním sprejem. Po těchto opatřeních rozstřik částečně opadává, přesto je třeba jej každých 10
až 20 minut odstraňovat z prostoru mezi hubicí a průvlakem nekovovou tyčinkou mírným poklepem. Podle velikosti proudu a intenzity práce je potřeba 2x až 5x během směny plynovou hubici sejmout a důkladně ji očistit včetně kanálků mezikusu, které slouží pro přívod plynu. S plynovou hubicí se nesmí www.czNARADI.cz
silně klepat, protože se může poškodit izolační hmota. Mezikus je též vystavován účinkům rozstřiku a tepelnému namáhání. Jeho životnost je 30?120 svařovacích hodin (podle údaje uvedeného výrobcem)
Intervaly výměny bovdenů - jsou závislé na čistotě drátu a údržbě mechanismu v podavači a na seřízení přítlaku kladek posuvu. Jednou týdně se má vyčistit trichloretylenem a profouknout tlakovým vzduchem. V případě velkého opotřebení nebo ucpání je třeba bovden vyměnit.
Upozornění na možné problémy a jejich odstranění - Přívodní šňůra a svařovací hořák jsou považovány za nejčastější příčiny problémů. V případě problémů postupujte následovně: 1.zkontrolujte hodnotu dodávaného síťového napětí 2. zkontrolujte, zda je přívodní kabel dokonale připojen k zástrčce a hlavnímu vypínači 3. zkontrolujte, zda jsou pojistky nebo jistič v pořádku 4. zkontrolujte zda následující části nejsou vadné:• hlavní vypínač rozvodné sítě• napájecí zástrčka
• vypínač stroje 5. zkontrolujte svařovací hořák a jeho části:• napájecí průvlak a jeho opotřebení • vodící bovden v hořáku• vzdálenost utopení průvlaku do hubice www.czNARADI.cz
POZNÁMKA: I přes Vaše požadované technické dovednosti nezbytné pro opravu stroje Vám v případě závady doporučujeme kontaktovat vyškolený personál a naše servisní technické oddělení.
Postup pro montáž a demontáž bočního krytu - Postupujte následovně:• Před odmontováním bočních krytů vždy odpojte přívodní kabel ze síťové zásuvky!• Vyšroubujte 5 šroubů na levém bočním krytu (u strojů řady 2200 ? 2400 10 šroubů).• Při sestavení stroje postupujte opačným způsobem.
Kontrola stroje podle ČSN EN 60 974?4 - Předepsaný postup kontroly a zkoušek jsou uvedeny v ČSN EN 60974?4.
Před prováděním kontroly odpojte stroj od elektrické sítě!• Kontrolu stroje mohou provádět pouze pracovníci s patřičnou el. kvalifikací, nejméně podle § 6 vyhl. 50/78 sb. Pracovníci se musí řídit ustanovením norem ČSN 33 2000?6, ČSN 33 2000?4?41 ed. 2, EN 60974?1 ed. 3, ČSN EN 60974?2, ČSN EN 60974?3 ed. 2, ČSN EN 60974?4. ČSN EN 60974?6, ČSN EN 60974?12 ed. 2 a ČSN CLC/TS 62081.• Zkoušky provozní bezpečnosti dle ČSN EN 60974?4 se musí provádět pravidelně v rámci údržby, revize nebo po opravě stroje.• Daný interval pro revize stroje, které jsou definovány jako přemístitelný svařovací zdroj používaný pro průmyslnou a řemeslnou činnost je 12 měsíců. Pro stroje používané na stavbách je interval pro revize stroje určen na 6 měsíců. Při kontrolách, údržbě a revizích stroje se řiďte pokyny uvedenými v návodu k obsluze. www.czNARADI.cz
VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA - Při vizuální kontrole by měly být ověřeny následující body: www.czNARADI.cz
a) Hořák/držák elektrod, svorka zpětného svařovacího proudu - • chybějící nebo poškozená izolace• vadná spojení• vadné nebo poškozené spínače• jiná poškození www.czNARADI.cz
b) Napájecí síť - • vadný nebo poškozený kabel• deformovaná nebo vadná vidlice• ulomené nebo tepelně poškozené kolíky vidlice• neúčinné upevnění kabelu• kabely a vidlice nevhodné pro zamýšlené použití a výkon
c) Svařovací obvod -• Vadný nebo poškozený vodič• deformované, vadné nebo tepelně poškozené kolíky spojovacího zařízení• neúčinné upevnění vodiče• vodiče a spojovací zařízení nevhodné pro zamýšlené použití a výkon www.czNARADI.cz
d) Kryty -• chybějící nebo poškozené části• neautorizované změny• zanesené chladící otvory nebo chybějící vzduchové filtry• známky přetížení a nesprávného užívání• chybějící nebo vadná ochranná zařízení ? např. držák plynové láhve• chybějící nebo poškozená kola, zvedací prostředky ? držadlo apod.• vadné prostředky pro montáž cívky s drátem• vodivé předměty umístěné pod krytem www.czNARADI.cz
e) Ovládací a indikační prvky - • vadné spínače, měřící přístroje a světelná návěstí• vadný regulátor tlaku nebo průtokoměr• nesprávné pojistky přístupné z vnější strany krytu www.czNARADI.cz
f) Všeobecný stav - • netěsný okruh chladicí kapaliny nebo nesprávná hladina chladicí
kapaliny• vadné plynové hadice, spojovací prostředky• nedostatečná čitelnost značení a štítků
• ostatní poškození nebo známky nesprávného používání
ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ - Spojitost ochranného obvodu: Při délce síťového přívodu do 5 m nesmí maximální změřený odpor ochranného vodiče překročit 0,3 ?. Na každých dalších 7,5 m je 0,1 ?. Maximální povolená hodnota odporu ochranného vodiče je 1 ?. www.czNARADI.cz
Izolační odpor - • Napájecí obvod proti svařovacímu obvodu minimálně 5 M?.• Svařovací obvod proti ochrannému obvodu minimálně 2,5 M?.• Napájecí obvod proti ochrannému obvodu minimálně 2,5 M?.• Při měření se musí postupovat podle návodu výrobce použitého měřicího přístroje.• Měření izolačních odporů se musí provádět stejnosměrným napětím 500 V.• Měření izolačních odporů se může provádět pouze u strojů, u kterých nemohou být poškozeny součástky elektroniky. www.czNARADI.cz
Měření unikajících proudů - Primární unikající proud u strojů napojených vidlicí 32 A včetně nesmí
unikající proud překročit 5 mA. U strojů napojených vidlicí větší než 32 A nesmí unikající proud překročit 10 mA. Svařovací stroj musí být izolován od podlahy, napájený jmenovitým napětím. Výstupní obvod musí být ve stavu naprázdno a odrušovací kondenzátory nesmí být odpojeny. • Unikající proud ze svařovacího obvodu ? unikající proud mezi výstupy svařování a svorkou ochranného vodiče nesmí překročit 10 mA efektivní hodnoty střídavého proudu. www.czNARADI.cz
Napětí naprázdno - Před měřením musí být, pokud to je nezbytné, zařízení pro zapálení a stabilizaci www.czNARADI.cz
oblouku odejmuto nebo přemostěno. Jmenovitá napětí naprázdno při všech možných nastaveních nesmí překročit:• DC 113 V vrcholová hodnota• AC 113 V vrcholová hodnota• 80 V efektivní hodnota
FUNKČNÍ ZKOUŠKA - Tato zkouška je nutná pouze po opravě stroje.• Prověřit správnou funkci všech ovládacích prvků.• Provést měření na zatěžovacím odporu.• Porovnat naměřené hodnoty při zatěžovací zkoušce s hodnotami na měřících přístrojích svářecího stroje.• Prověřit stav normalizovaného svařování podle EN 60974?1 ed. 3.• Použité měřicí přístroje musí být v přesnosti ? třída 0,5 (+ ? 0,5% z celé stupnice)
KONTROLA FUNKČNOSTI CHLAZENÍ - • Kontrola dostatečného množství chladicí kapaliny. www.czNARADI.cz
• Kontrola průtočnosti chladicí kapaliny.• Kontrola funkčnosti tlakového spínače nebo zařízení k zabezpečení dostatku chladící kapaliny. O provedené kontrole musí být pořízen zápis, který bude obsahovat výsledky měření a zhodnocení stavu kontrolovaného stroje. Stroj je nutné označit štítkem. Pokud stroj nebude splňovat požadavky všech kontrol a měření, musí být odstaven z provozu a musí být zajištěno odborné odstranění závad. www.czNARADI.cz
Objednání náhradních dílů - Pro bezproblémové objednání náhradních dílů uvádějte: 1. objednací číslo dílu 2. název dílu 3. typ stroje nebo svařovacího hořáku 4. napájecí napětí a kmitočet uvedený na výrobnám štítku 5. výrobní číslo přístroje PŘÍKLAD: 2 kusy obj. číslo 30451 ventilátor SUNON pro stroj 205, 3x400V 50/60 Hz, výrobní číslo … www.czNARADI.cz
Poskytnutí záruky - 1. Záruční doba strojů je výrobcem stanovena na 24 měsíců od prodeje stroje kupujícímu. Lhůta záruky začíná běžet dnem předání stroje kupujícímu, případně dnem možné dodávky. Záruční lhůta na svařovací hořáky je 6 měsíců. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy je stroj opraven. 2. Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dodaný stroj má v době dodání a po dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a normami. 3. Odpovědnost za vady, které se na stroji vyskytnou po jeho prodeji v záruční lhůtě, spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady výrobcem stroje nebo servisní organizací pověřenou výrobcem stroje. 4. Podmínkou platnosti záruky je, aby byl svařovací stroj používán způsobem a k účelům, pro které je určen. Jako vady se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad.
Za vadu nelze například uznat:• Poškození transformátoru nebo usměrňovače vlivem nedostatečné údržby svařovacího hořáku a následného zkratu mezi hubicí a průvlakem.• Poškození elektromagnetického ventilku nečistotami vlivem nepoužívání plynového filtru.• Mechanické poškození svařovacího hořáku vlivem hrubého zacházení atd. Záruka se dále nevztahuje na poškození vlivem nesplnění povinností majitele, jeho nezkušeností nebo sníženými schopnostmi, nedodržením předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním stroje k účelům, pro které není určen, přetěžováním stroje, byť i přechodným. Při údržbě a opravách stroje musí být výhradně používány originální díly výrobce. 5. V záruční době nejsou dovoleny jakékoli úpravy nebo změny na stroji, které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí stroje. V opačném případě nebude záruka uznána. 6. Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady
nebo materiálové vady a to u výrobce nebo prodejce. 7. Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví vadného dílu na výrobce. www.czNARADI.cz
ZÁRUČNÍ SERVIS - 1. Záruční servis může provádět jen servisní technik proškolený a pověřený www.czNARADI.cz
výrobcem. 2. Před vykonáním záruční opravy je nutné provést kontrolu údajů o stroji: datum prodeje, výrobní číslo, typ stroje. V případě že údaje nejsou v souladu s podmínkami pro uznání záruční opravy, např. prošlá záruční doba, nesprávné používání výrobku v rozporu s návodem k použití atd., www.czNARADI.cz
nejedná se o záruční opravu. V tomto případě veškeré náklady spojené s opravou hradí zákazník 3. Nedílnou součástí podkladů pro uznání záruky je řádně vyplněný záruční list a reklamační protokol. 4. V případě opakovaní stejné závady na jednom stoji a stejném dílu je nutná konzultace se servisním technikem výrobce. www.czNARADI.cz
Postup provádění revize svařovacího stroje STANDARD: K provádění revize je nutno použít vhodný měřící přístroj pro měření přechodového odporu např. DIGIOHM 40 a přístroj pro měření izolačního odporu např. MEGMET 501D POZOR! Při provádění revizí nezapojujte stroj do sítě a dodržujte bezpečnostní pokyny pro ochranu před úrazem el. proudem.
Před měřením je nutné stroj následovně připravit: 1. Zapněte hlavní vypínač na stroji. 2. Pomocí přípravků sepněte mechanicky stykač. www.czNARADI.cz
Postup měření: 1. Měření přechodového odporu: a) Jeden vývod měřícího přístroje DIGIOHM připevněte k ochrannému kolíku síťové vidlice. b) Druhý vývod připojte ke všem bodům pro připojení ochranného vodiče uvnitř stroje. Velikost přechodového odporu musí být menší než 0,3 Ohm, při standardní délce přívodního kabelu. 2. Měření izolačního odporu: Izolační odpor se měří (měří se napětím 500V): a) Mezi fázovými vodiči a ochranným vodičem b) Mezi fázovými vodiči a ovládacími okruhy c) Mezi fázovými vodiči a svařovacím okruhem d) Mezi ochranným vodičem a ovládacími okruhy e) Mezi ochranným vodičem a svařovacím okruhem f) Mezi svařovacím okruhem a ovládacími okruhy
Izolační odpor nesmí být nižší než: a) Vstupní obvod (včetně řídících obvodů k němu připojených) proti svařovacímu obvodu (včetně řídících obvodů k němu připojených) 5 MOhm. b) Řídící obvody a neživé části proti všem obvodům 2,5 MOhm. www.czNARADI.cz

Postup provádění revize svařovacího stroje PROCESSOR a SYNERGIC: K provádění revize je nutno použít vhodný měřící přístroj pro měření přechodového odporu např. DIGIOHM 40 a přístroj pro měření izolačního odporu např. MEGMET 501D a přístroj pro měření metodou proudu procházejícího www.czNARADI.cz
ochranným vodičem a metodou měření náhradního unikajícího proudu např. REVEX 51 (2051). www.czNARADI.cz
POZOR! Při provádění revizí nezapojujte stroj do sítě a dodržujte bezpečnostní pokyny pro ochranu před úrazem el. proudem.
Před měřením je nutné stroj následovně připravit: 1. Zapněte hlavní vypínač na stroji. 2. Pomocí přípravků sepněte mechanicky stykač.
Postup měření: 1. Měření přechodového odporu: a) Jeden vývod měřícího přístroje DIGIOHM připevněte k ochrannému kolíku síťové vidlice. c) Druhý vývod připojte ke všem bodům pro připojení ochranného vodiče uvnitř stroje. Velikost přechodového odporu musí být menší než 0,3 Ohm, při standardní délce přívodního kabelu. 2. Měření izolačního odporu: !POZOR! Měříme pouze napětím 100 V www.czNARADI.cz
Izolační odpor se měří: a) Mezi fázovými vodiči a ochranným vodičem b) Mezi fázovými vodiči a svařovacím okruhem c) Mezi ochranným vodičem a svařovacím okruhem www.czNARADI.cz
Izolační odpor nesmí být nižší než: a) Vstupní obvod (včetně řídících obvodů k němu připojených) proti svařovacímu obvodu (včetně řídících obvodů k němu připojených) 5 MOhm. b) Řídící obvody a neživé části proti všem obvodům 2,5 MOhm. Pomocí měřícího přístroje REVEX změřte proud protékající ochranným vodičem a náhradní unikající proud. Žádný z proudů nesmí být vyšší než 3,5 mA. v
Svářečka musí procházet periodickými kontrolami podle ČSN 33 1500/1990.
www.czNARADI.cz

© 2024, Pavel Šrůt – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Výměna odkazů | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Zobrazit mobilní verzi

Přeskočit na začátek stránky