Úvod Servis Návody KIT 225, KIT 280, KIT 285, KIT 305, KIT 309, KIT 351, KIT 354, KIT 384, KIT 389, KIT 405

KIT 225, KIT 280, KIT 285, KIT 305, KIT 309, KIT 351, KIT 354, KIT 384, KIT 389, KIT 405

Návod k obsluze a údržbě www.czNARADI.cz

KIT 225, KIT 280, KIT 285, KIT 305, KIT 309, KIT 351, KIT 354, KIT 384, KIT 389, KIT 405
Provedení: STANRADRT, PROCESSOR, SYNERGIC
Úvod www.czNARADI.cz
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru a zakoupení našeho výrobku. Před uvedením do provozu si prosím důkladně přečtěte všechny pokyny uvedené v tomto návodu. Pro nejoptimálnější a dlouhodobé použití musíte dodržovat instrukce pro použití a údržbu zde uvedené. Ve Vašem zájmu Vám doporučujeme svěřit údržbu a případné opravy naší servisní organizaci, která má dostupné příslušné vybavení a speciálně vyškolený personál. Veškeré naše stroje a zařízení jsou předmětem dlouhodobého vývoje. Proto si vyhrazujeme právo na změnu během výroby.
Popis www.czNARADI.cz
KIT jsou svařovací stroje určené ke svařování metodami MIG (Metal Inert Gas) a MAG (Metal Active Gas). www.czNARADI.cz Zdroje svařovacího proudu s plochou charakteristikou. Jedná se o svařování v ochranné atmosféře aktivních a netečných plynů, kdy přídavný materiál je v podobě „nekonečného“ drátu podáván do svárové lázně posuvem drátu. Tyto metody jsou velice produktivní, zvláště vhodné pro spoje konstrukčních ocelí, nízkolegovaných ocelí, hliníku a jeho slitin. Stroje jsou řešené jako pojízdné soupravy, lišící se od sebe navzájem výkonem a výbavou. Zdroj svařovacího proudu, zásobník drátu a posuv drátu jsou v jedné kompaktní plechové skříni s dvěma pevnými a dvěma otočnými koly. Stroje KIT jsou určeny ke svařování tenkých, středních a větších tloušťek materiálů při použití drátů od 0,6 - 1,2 mm. Standardní vybavení strojů je uvedeno v kapitole „Vybavení strojů KIT“. www.czNARADI.cz

Svařovací stroje jsou v souladu se všemi normami a nařízeními Evropské Unie a České republiky. www.czNARADI.cz
Prohlášení o shodě:
My, firma KÜHTREIBER, s.r.o., Stařečka 997, 674 01 Třebíč, DIČ: CZ25544390
prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky níže uvedené splňují požadavky zákona 168/1997 Sb., v posledním znění a zákona 169/1997 Sb. v posledním znění a nařízení vlády 17/2003, 18/2003, 24/2003. www.czNARADI.cz
Provedení strojů www.czNARADI.cz
Stroje KIT 255, 280, 285, 305, 309, 351, 354, 384, 389 a 405 jsou dodávány v těchto provedeních:
Analogové provedení STANDARD www.czNARADI.cz  

Jednoduché a spolehlivé ovládání strojů KIT. Ovládání je provedeno jedním potenciometrem posuvu drátu a dvěma dalšími potenciometry s vypínačem, kterými se zapínají a nastavují funkce bodování a pulsování. Tato varianta je vybavena digitálním voltampérmetrem (jen u strojů KIT 255, 285, 305, 351, 354, 384, 405) www.czNARADI.cz
Digitální provedení PROCESSOR – pouze KIT 255, 285, 305, 309, 351, 354, 384, 389 a 405 www.czNARADI.cz
Jednoduše řešené ovládání všech funkcí pro svařování metodami MIG/MAG. Jednoduché ovládání a nastavování všech hodnot se provádí jedním potenciometrem a dvěma tlačítky. K jednoduchosti ovládání přispívá funkce Logic. Stroje s tímto ovládáním jsou vybaveny digitálním voltampérmetrem s pamětí.Jednoduše řešené ovládání umožňuje nastavení hodnot předfuku / dofuku plynu, funkce Soft start, dohoření drátu, bodování a pulzování. Ovládání umožňuje nastavení dvoutaktního a čtyřtaktního režimu. Bezproblémové progresivní zavádění drátu. Elektronická regulace rychlosti posuvu drátu disponuje zpětnovazební regulací posuvu drátu, která zajišťuje konstantní nastavenou rychlost posuvu. www.czNARADI.cz
Synergické provedení SYNERGIC – pouze KIT 255, 285, 305, 351, 354, 384 a 405 www.czNARADI.cz
Výrazně zjednodušuje nastavování svařovacích parametrů. Jednoduchým nastavením průměru svařovacího drátu a použitého ochranného plynu obsluha určí typ programu. www.czNARADI.cz Pak už stačí jen jednoduché nastavení napětí přepínačem a ovládací jednotka Synergic vybere nejvhodnější parametry rychlosti posuvu drátu. K jednoduchému ovládání a nastavování všech hodnot slouží jeden potenciometr a dvě tlačítka. K jednoduchosti ovládání přispívá funkce Logic. Stroje s tímto ovládáním jsou standardně vybaveny digitálním voltampérmetrem s pamětí. Jednoduše řešené ovládání umožňuje nastavení hodnot předfuku /dofuku plynu, funkce Soft start, dohoření drátu, bodování a pulzování. Ovládání umožňuje nastavení dvoutaktního a čtyřtaktního režimu. Bezproblémové progresivní zavádění drátu. Elektronická regulace rychlosti posuvu drátu disponuje zpětnovazební regulací posuvu drátu, která zajišťuje konstantní nastavenou rychlost posuvu. www.czNARADI.cz

Omezení použití (ISO/IEC 60974-1) www.czNARADI.cz
Použití těchto svařovacích strojů je typicky přerušované, kdy se využívá nejefektivnější pracovní
doby pro svařování a doby klidu pro umístění svařovaných částí, přípravných operací apod. Tyto
svařovací stroje jsou zkonstruovány zcela bezpečně k zatěžování max. 250A, 280A, 320A a 350A nominálního proudu po dobu práce 20 %, resp. 30 % z celkové doby užití. Směrnice uvádí dobu zatížení v 10 minutovém cyklu. Za 20% pracovní cyklus zatěžování se považují 2 min. z deseti minutového časového úseku. Jestliže je povolený pracovní cyklus překročen, bude v důsledku nebezpečného přehřátí přerušen termostatem, v zájmu ochrany komponentů svářečky. Toto je indikováno rozsvícením žlutého světla na předním ovládacím panelu stroje. Po několika minutách, kdy dojde k ochlazení zdroje a žluté světlo zhasne, je stroj připraven pro opětovné použit. U strojů synergic a procesor se zobrazí na displeji Err. Svařovací stroje KIT jsou konstruovány v souladu s ochrannou úrovní IP 21.

Bezpečnostní pokyny www.czNARADI.cz
Svařovací stroje KIT musí být používány výhradně pro svařování a ne pro jiné neodpovídající použití. Nikdy nepoužívejte svařovací stroj s odstraněnými kryty. Odstraněním krytů se snižuje účinnost chlazení a může dojít k poškození stroje. Dodavatel v tomto případě nepřejímá odpovědnost za vzniklou škodu a nelze z tohoto důvodu také uplatnit nárok na záruční opravu. Jejich obsluha je povolena pouze vyškoleným a zkušeným osobám. Pracovník musí dodržovat normy CEI 26.9 HD 407, ČSN 050601, 1993, ČSN 050630, 1993 a bezpečnostní ustanovení, aby byla zajištěna jeho bezpečnost a bezpečnost třetí strany www.czNARADI.cz.

NEBEZPEČÍ PŘI SVÁŘENÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU JSOUUVEDENY: www.czNARADI.cz
ČSN 05 06 01/1993 Bezpečnostní ustanovení pro obloukové sváření kovů. ČSN 05 06 30/1993
Bezpečnostní předpisy pro sváření a plasmové řezání. Svářečka musí procházet periodickými kontrolami podle ČSN 33 1500/1990. Pokyny pro provádění této revize, viz. § 3, vyhláška ČÚPB č.48/1982 sb., ČSN 33 1500:1990 a ČSN 050630:1993 čl. 7.3. www.czNARADI.cz
DODRŽUJTE VŠEOBECNÉ PROTIPOŽÁRNÍ PŘEDPISY!
Dodržujte všeobecné protipožární předpisy při současném respektování místních specifických podmínek. Svařování je specifikováno vždy jako činnost s rizikem požáru. Svařování v místech s hořlavými nebo s výbušnými materiály je přísně zakázáno! Na svařovacím stanovišti musí být vždy hasící přístroje. POZOR! Jiskry mohou způsobit zapálení mnoho hodin po ukončení svařování, především na nepřístupných místech. Po ukončení svařování nechte stroj minimálně deset minut dochladit. www.czNARADI.cz Pokud nedojde k dochlazení stroje, dochází uvnitř k velkému nárůstu teploty, která může poškodit výkonové prvky.

BEZPEČNOST PRÁCE PŘI SVAŘOVÁNÍ KOVŮ OBSAHUJÍCÍCH OLOVO, KADMIUM, ZINEK, RTUŤ A BERYLIUM Učiňte zvláštní opatření, pokud svařujete kovy, které obsahují tyto kovy: www.czNARADI.cz
• U nádrží na plyn, oleje, pohonné hmoty atd. (i prázdných) neprovádějte svářečské práce, neboť hrozí nebezpečí výbuchu. Sváření je možné provádět pouze podle zvláštních předpisů !• V prostorách s nebezpečím výbuchu platí zvláštní předpisy. www.czNARADI.cz
PREVENCE PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
• Neprovádějte opravy svářecího stroje při provozu a je-li zapojen do el. sítě.• Před jakoukoli údržbou nebo opravou odpojte přístroj ze sítě.• Svařovací stroje musí být obsluhovány a provozovány kvalifikovaným personálem.• Všechna připojení musí souhlasit s platnými regulemi (CEI 26-10 HD 427), českými a evropskými normami a zákony zabraňující úrazům.• Nesvařujte ve vlhku, vlhkém prostředí nebo za deště.• Nepoužívejte opotřebované nebo poškozené svařovací kabely.•Kontrolujte svařovací hořák, svařovací a napájecí kabely a ujistěte se, že jejich izolace není poškozena nebo nejsou vodiče volné ve spojích.• Nesvařujte se svařovacím hořákem a se svařovacími a napájecími kabely, které mají nedostatečný průřez. Nepokračujte ve svařování, jestliže jsou kabely nebo hořák přehřáté, zabráníte rychlému opotřebování izolace.• Nikdy se nedotýkejte částí el. obvodu.• Po skončení svařování opatrně odpojte svařovací kabel a hořák od stroje a zabraňte kontaktu s uzemněnými částmi. www.czNARADI.cz
ZPLODINY A PLYNY PŘI SVAŘOVÁNÍ
• Zajistěte čistou pracovní plochu a odvětrávání od veškerých plynů vytvářených během sváření, zejména v uzavřených prostorách.• Umístěte svařovací soupravu do dobře větraných prostor.  www.czNARADI.cz• Odstraňte veškerý lak, nečistoty a mastnoty, které pokrývají části určené ke svařování, aby se zabránilo uvolňování toxických plynů.  www.czNARADI.cz• Pracovní prostory vždy dobře větrejte. • Nesvařujte v místech, kde je podezření z úniku zemního, či jiných výbušných plynů nebo blízko u spalovacích motorů.• Nepřibližujte svařovací zařízení k vanám určeným pro odstraňování mastnoty a kde se používají hořlavé látky a vyskytují se výpary trichlorethylenu nebo jiného chloru, jež obsahují uhlovodíky, používané jako rozpouštědla, neboť svařovací oblouk a produkované ultrafialové záření s těmito parami reagují a vytvářejí vysoce toxické plyny.

OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM, POPÁLENINAMI A HLUKEM www.czNARADI.cz
• Nikdy nepoužívejte nefunkční nebo poškozené ochranné pomůcky.• Nedívejte se na svářecí oblouk bez vhodného ochranného štítu nebo helmy.• Chraňte své oči speciální svařovací kuklou opatřenou ochranným tmavým sklem (ochranný stupeň 9 - 14 EN 169). • Ihned odstraňte nevyhovující ochranné tmavé sklo. Umísťujte průhledné čiré sklo před ochranné tmavé sklo za účelem jeho ochrany. •Nesvařujte před tím, než se ujistíte, že všechny osoby ve vaší blízkosti jsou vhodně chráněni. • Vždy používejte ochranný oděv a kožené rukavice abyste zabránili spáleninám a zraněním při manipulaci s materiálem. Používejte ochranná sluchátka nebo ušní výplně. www.czNARADI.cz
POZOR, TOČÍCÍ SE OZUBENÉ SOUKOLÍ 
• S posuvem drátu manipulujte velmi opatrně a pouze pokud je stroj vypnut. • Při manipulaci s posuvem nikdy nepoužívejte ochranné rukavice, hrozí zachycení soukolím.  www.czNARADI.cz
ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU A EXPLOZE www.czNARADI.cz
• Odstraňte z pracovního prostředí všechny hořlaviny. Nesvařujte v blízkosti hořlavých materiálů a tekutin nebo v prostředí s výbušnými plyny.• Nemějte na sobě oděv nasáklý olejem nebo mastnotou, mohlo by dojít k jeho vznícení.• Nesvařujte materiály, které obsahovaly hořlavé látky nebo ty, které vytváří při zahřátí toxické či hořlavé páry. I malé množství těchto látek může způsobit explozi. • Nikdy nepoužívejte kyslík k vyfoukávání kontejnerů a nádob. • Vyvarujte se svařování v uzavřených prostorách nebo dutinách, kde by se mohl vyskytovat zemní či jiný výbušný plyn.• Mějte blízko vašeho pracoviště hasicí přístroj.• Nikdy nepoužívejte kyslík ve svařovacím hořáku, ale vždy jen netečné plyny a jejich směsi nebo CO2. www.czNARADI.cz
NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S ELEKTROMAGNETICKÝM POLEM www.czNARADI.cz
• Magnetické pole vytvářené přístrojem určenému ke svařování může být nebezpečné lidem s kardiostimulátory, pomůckami pro neslyšící a s podobnými zařízeními. Tito lidé musí přiblížení k zapojenému přístroji konzultovat se svým lékařem. • Pokud je přístroj v provozu, nepřibližujte k němu hodinky, nosiče magnetických dat, hodiny apod. Mohlo by dojít v důsledku působení magnetického pole k trvalým poškozením těchto přístrojů. • Svařovací stroje jsou ve shodě s ochrannými požadavky stanovenými směrnicemi o elektromagnetické kompatibilitě (EMC). Zejména se shoduje s technickými předpisy normy EN 50199 a předpokládá se jeho široké použití ve všech průmyslových oblastech, ale není pro domácí použití! V případě použití v jiných prostorách než průmyslových mohou existovat nutná zvláštní opatření (viz EN 50199, 1995 čl. 9). Jestliže dojde k elektromagnetickým poruchám, je povinností uživatele nastalou situaci vyřešit. V některých případech je náprava v zavedení vhodných filtrů do přívodní šňůry. www.czNARADI.cz
MANIPULACE www.czNARADI.cz
• Stroj je opatřen madlem pro snadnější manipulaci. • V žádném případě nesmí být toto madlo použito pro manipulaci na jeřábu nebo zvedacím zařízení! • Pro zvedání na jeřábu je u těchto strojů zpevněna dolní část rámu, pod kterou se protáhnou vázací prostředky.
SUROVINY A ODPAD www.czNARADI.cz
• Tyto stroje jsou postaveny z materiálů, které neobsahují toxické nebo jedovaté látky pro uživatele. • Během likvidační fáze je přístroj rozložen, jeho jednotlivé komponenty jsou buď ekologicky zlikvidovány nebo použity pro další zpracování. www.czNARADI.cz
LIKVIDACE POUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ
• Pro likvidaci vyřazeného zařízení využijte sběrných míst určených k odběru použitého elektrozařízení (sídlo firmy Kühtreiber). www.czNARADI.cz • Použité zařízení nevhazujte do běžného odpadu a použijte postup uvedený výše.

MANIPULACE A USKLADNĚNÍ STLAČENÝCH PLYNŮ www.czNARADI.cz
• Vždy se vyhněte kontaktu mezi kabely přenášejícími svářecí proud a lahvemi se stlačeným plynem a jejich uskladňovacími systémy. • Vždy uzavírejte ventily na lahvích se stlačeným plynem, pokud je zrovna nebudete používat. • Ventily na lahvi inertního plynu by měly být úplně otevřeny, aby mohly být v případě nebezpečí použity vypínací systémy. • Zvýšená opatrnost by měla být při pohybu s lahví stlačeného plynu, aby se zabránilo poškozením a úrazům, jež by mohly vést ke zranění. www.czNARADI.cz •Nepokoušejte se plnit lahve stlačeným plynem, vždy používejte příslušné regulátory tlakové redukce a vhodné báze s příslušnými konektory. • V případě že chcete získat další informace, konzultujte bezpečnostní pokyny týkající se používání stlačených plynů dle norem ČSN 07 83 05 a ČSN 07 85 09. www.czNARADI.cz

UMÍSTĚNÍ STROJE www.czNARADI.cz
Při výběru pozice pro umístění stroje dejte pozor, aby nemohlo docházet k vniknutí vodivých nečistot
do stroje (např. odlétající částice od brusného nástroje). Instalace Místo instalace pro systém by mělo být pečlivě zváženo, aby byl zajištěn bezpečný a po všech stránkách vyhovující provoz. Uživatel je zodpovědný za instalaci a používání systému v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným použitím a obsluhou. Stroje KIT je nutné chránit před vlhkem a deštěm, mechanickým poškozením, průvanem a případnou ventilací sousedních strojů, nadměrným přetěžováním a hrubým zacházením. Před instalací systému by měl uživatel zvážit možné elektromagnetické problémy na pracovišti, zejména Vám doporučujeme, aby jste se vyhnuli instalaci svařovací soupravy blízko: • signálních, kontrolních a telefonních kabelů, rádiových a televizních přenašečů a přijímačů • počítačů, kontrolních a měřicích zařízení • bezpečnostních a ochranných zařízení. Osoby s kardiostimulátory, pomůckami pro neslyšící a podobně musí konzultovat přístup k zařízení v provozu se svým lékařem. Při instalaci zařízení musí být životní prostředí v souladu s ochrannou úrovní tj. IP 21 (IEC 529). Tento systém je chlazen prostřednictvím nucené cirkulace vzduchu a musí být proto umístěn na takovém místě, kde vzduch může snadno proudit přístrojem.
Vybavení strojů KIT www.czNARADI.cz
Stroje KIT jsou standardně vybaveny: • zemnící kabel se svorkou délky 3 m • hadička pro připojení plynu • kladka pro drát o průměrech 1,0 a 1,2 • průvodní dokumentace • redukce pro drát 5 kg a 18 kg • náhradní pojistky zdroje ohřevu plynu • náhradní pojistky řídící elektroniky • funkcemi dvoutaktu a čtyřtaktu • režimy bodování a pomalého pulzování • dvou/čtyř kladkový podavač drátu Zvláštní příslušenství na objednání: • svařovací hořák délky 3, 4 nebo 5m • redukční ventily na CO2 nebo směsné plyny Argonu • náhradní kladky pro různé průměry drátů (např. 0,8 a 1,0)• čtyř kladkový podavač drátu • náhradní díly hořáku • zemnící kabel délky 4 nebo 5 m• rovnač drátu  www.czNARADI.cz
Připojení do napájecí sítě Před připojením stroje do sítě se ujistěte, že hodnota napětí a frekvence napájení v síti odpovídá napětí na výrobním štítku přístroje a že je hlavní vypínač zdroje svařovacího proudu v pozici „0“. Používejte pouze originální vidlici strojů KIT pro připojení do sítě. Svařovací stroje KIT jsou konstruovány pro připojení k síti TN-C-S. Jsou dodány s  5-kolíkovou vidlicí. Střední vodič není u těchto strojů použit. Případnou výměnu vidlice může provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací a musí být dodrženo ustanovení normy ČSN 332000-5-54 čl. 546.2.3, tzn. nesmí dojít ke spojení ochranného a středního vodiče. Chcete-li vidlici vyměnit, postupujte podle následujících instrukcí: www.czNARADI.cz • pro připojení přístroje k síti jsou nutné 4 přívodní vodiče• 3 vodiče fázové, přičemž nezáleží na pořadí připojení fází • čtvrtý, žluto-zelený vodič je použit pro připojení ochranného vodiče Připojte normalizovanou vidlici vhodné hodnoty zatížení k přívodnímu kabelu. Mějte jištěnou elektrickou zásuvku pojistkami nebo automatickým jističem. POZNÁMKA 1: jakékoli prodloužení kabelu vedení musí mít odpovídající průřez kabelu a zásadně ne s menším průřezem, než je originální kabel dodávaný s přístrojem. www.czNARADI.cz POZNÁMKA 2: vzhledem k velikosti instalovaného výkonu je potřeba k připojení zařízení k veřejné distribuční síti souhlas rozvodných závodů. TABULKA 2: ukazuje doporučené hodnoty jištění vstupního přívodu při max. nominálním zatížení stroje.

Ovládací prvky (KIT 255, 280, 285, 305, 351, 354, 384, 389, 405)
 www.czNARADI.czPozice 1 Hlavní vypínač. V pozici „0“ je svářečka vypnutá. Pozice 2 10-polohový přepínač napětí jemně. Pozice 3 Dvou- respektive čtyř- polohový přepínač napětí hrubě. Pozice 4 Žlutá kontrolka přehřátí. Jestliže se rozsvítí, znamená to, že se zapojila funkce odpojení při přehřátí, protože limit pracovního cyklu byl překročen. Počkejte několik minut, jakmile kontrolka zhasne, můžete začít svařovat. U strojů procesor a synergic se na displeji zobrazí Err. Pozice 5 Potenciometr nastavení rychlosti podávání drátu. Pozice 6 Vypínač funkce BODOVÁNÍ s potenciometrem nastavení délky bodu. Pozice 7 Vypínač funkce PRODLEVY s potenciometrem nastavení délky prodlevy mezi jednotlivými body - pomalé pulsy. Zapnutí funkce ,,čtyřtakt“. Pozice 8 EURO konektor připojení svařovacího hořáku. Pozice 9 Rychlospojky indukčních vývodů tlumivky. Slouží pro nastavení dynamických vlastností zdroje svařovacího proudu. Pozice 10 Svorkovnice zdroje napětí pro ohřev plynu 42 V AC. Pozice 11 Přívodní kabel s vidlicí. Pozice 17 Automatický elektromagnetický plynový ventilek. Pozice 12 Naváděcí trubička EURO konektoru. Pozice 13 Podavač drátu.Pozice 14 Naváděcí bowden drátu. Pozice 15 Držák cívky drátu s brzdou. Pozice 16 Adaptér cívky drátu. www.czNARADI.cz
Ovládací prvky (KIT 309)
Pozice 1 10-polohový přepínač napětí. Pozice 2 Hlavní vypínač. V pozici „0“ je zdroj svařovacího proudu vypnut. Pozice 3 EURO konektor připojení svařovacího hořáku. Pozice 4 Rychlospojka zemnícího kabelu. Pozice 5 Potenciometr pro nastavení rychlosti posuvu drátu. Pozice 6 Vstup plynu do elektromagnetického ventilku. Pozice 7 Svorkovnice zdroje napětí pro ohřev plynu 24 V AC. Pozice 8 Adaptér cívky drátu. Pozice 9 Držák cívky drátu s brzdou. Pozice 10 Naváděcí bovden drátu. Pozice 11 Naváděcí trubička EURO konektoru.  www.czNARADI.cz
DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PANELU PROCESSOR

Pozice 1 Potenciometr nastavení parametrů. Pozice 2 Tlačítko TEST PLYNU. Pozice 3 LED dioda znázorňující předfuk plynu. Pozice 4 LED dioda znázorňující náběh rychlosti svařovacího drátu. Pozice 5 Tlačítko SET - umožňuje výběr parametru nastavení. Pozice 6 LED dioda znázorňující zapnutí funkce pulsace. Pozice 7 Tlačítko režimu svařování – umožňuje zapnutí a vypnutí režimu dvoutakt, čtyřtakt, bodování a pulsování. Pozice 8 LED dioda znázorňující režim bodování. Pozice 9 LED dioda znázorňující režim čtyřtakt. Pozice 10 Tlačítko MEM umožňující vyvolání posledních naměřených hodnot napětí a svařovacího proudu. Pozice 11 LCD display svařovacího proudu. Pozice 12 LCD display zobrazující svařovací napětí a hodnoty při svítící LED diodě SETTING. Jsou to hodnoty rychlosti posuvu drátu, předfuku atd. Pozice 13 LED dioda SETTING, která svítí jen při zobrazování parametrů: rychlost posuvu drátu, náběh drátu, předfuk a dofuk plynu, čas bodu a pulsace a dohoření drátu. Pozice 14 LED dioda znázorňující rychlost posuvu svařovacího drátu. Pozice 15 LED dioda znázorňující čas bodu. Pozice 16 LED dioda znázorňující čas dohoření. Pozice 17 LED dioda znázorňující čas dofuku plynu. Pozice 18 LED dioda znázorňující čas pulsace. Pozice 19 Tlačítko zavádění drátu. www.czNARADI.cz
DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PANELU SYNERGIC
Pozice 1 Potenciometr nastavení parametrů. Pozice 2 Tlačítko TEST PLYNU. Pozice 3 LED znázorňující předfuk plynu. Pozice 4 LED dioda znázorňující náběh rychlosti svařovacího drátu. Pozice 5 Tlačítko SET - umožňuje výběr parametru nastavení. Pozice 6 LED dioda znázorňující zapnutí funkce pulsace.  www.czNARADI.czPozice 7 Tlačítko režimu svařování – umožňuje zapnutí a vypnutí režimu dvoutakt, čtyřtakt, bodování a pulsování. Pozice 8 LED znázorňující režim bodování. Pozice 9 LED znázorňující režim čtyřtakt. Pozice 10 Tlačítko zapnutí a vypnutí funkce synergie - SYN. Pozice 11 LED dioda znázorňující zapnutí funkce SYNERGIC. Pozice 12 LCD display svařovacího proudu. www.czNARADI.cz Pozice 13 LED signalizující zobrazení orientační hodnoty síly svařovaného materiálu na displeji. Když dioda nesvítí, displej zobrazuje hodnotu svařovacího proudu. Pozice 14 LED (kontrolka) signalizující doporučení, jaký vývod tlumivky se má použít. Pozice 15 LED (kontrolka) signalizující doporučení, jaký vývod se má použít. Pozice 16 LCD display zobrazující svařovací napětí a hodnoty při svítící LED diodě SETTING. www.czNARADI.cz Jsou to hodnoty rychlosti posuvu drátu, předfuku atd. Pozice 17 LED SETTING, která svítí jen při zobrazování parametrů: rychlost posuvu drátu, náběh drátu, předfuk a dofuk plynu, čas bodu a pulsace, dohoření drátu. Pozice 18 LED znázorňující rychlost posuvu svařovacího drátu. Pozice 19 LED znázorňující čas bodu. Pozice 20 LED znázorňující čas dohoření. Pozice 21 LED znázorňující čas dofuku plynu. Pozice 22 LED znázorňující čas pulsace. Pozice 23 Tlačítko zavádění drátu. Připojení svařovacího hořáku Při připojování hořáku odpojte stroj od sítě! Do EURO konektoru (obr. 1A pozice 8, 1B pozice 3) připojte svařovací hořák a pevně dotáhněte převlečnou matici. Zemnící kabel připojte do jedné zemnící rychlospojky a dotáhněte.  www.czNARADI.cz Zemnící rychlospojku - indukční vývod určete dle tabulky 3 nebo postupujte podle tabulky „Doporučené nastavení svařovacích parametrů“. Svařovací hořák a zemnící kabel by měly být co nejkratší, blízko jeden druhému a umístěné na úrovni podlahy nebo blízko ní.

SVAŘOVANÁ ČÁST www.czNARADI.cz
Materiál, jež má být svařován, musí být vždy spojen se zemí, aby se zredukovalo elektromagnetické
záření. Velká pozornost musí být též kladena na to, aby uzemnění svařovaného materiálu nezvyšovalo nebezpečí úrazu. Zavedení drátu a nastavení průtoku plynu. Před zavedením svařovacího drátu je nutné provést kontrolu kladek posuvu drátu, zda odpovídají průměru použitého svařovacího drátu a zda odpovídá profil drážky kladky. Při použití ocelového svařovacího drátu je nutné použít kladku s profilem drážky ve tvaru „V“. Přehled kladek najdete v kapitole „Náhradní díly posuvů drátu a seznam kladek“.  www.czNARADI.cz
VÝMĚNA KLADKY POSUVU DRÁTU
 www.czNARADI.czU obou používaných typů posuvů drátu (dvou-kladka i čtyř-kladka) je postup výměny shodný. Kladky jsou dvoudrážkové. Tyto drážky jsou určeny pro dva různé průměry drátu (např. 0,8 a 1,0 mm). • odklopte přítlačný mechanizmus, přítlačná kladka se odklopí vzhůru. • vyšroubujte plastový zajišťovací dílec a vyjměte kladku. • pokud je na kladce vhodná drážka, kladku otočte a nasaďte ji zpět na hřídel a zajistěte plastovým dílcem. www.czNARADI.cz
ZAVEDENÍ DRÁTU
• odejměte boční kryt zásobníku drátu • do zásobníku nasaďte cívku s drátem na držák • odstřihněte nerovný konec drátu připevněný
k okraji cívky a zaveďte jej do bovdenu (obr. 2A poz. 14, 2B poz. 10) přes kladku posuvu do naváděcí trubičky (obr. 2A poz. 12, 2B poz. 11) alespoň 10cm. Zkontrolujte, zda drát vede správnou drážkou kladky posuvu • sklopte přítlačnou kladku dolů tak, aby zuby ozubeného kola do sebe zapadly a vraťte přítlačný mechanizmus do svislé polohy • nastavte tlak upínací matice tak, aby byl zajištěn bezproblémový posun drátu a přitom nebyl deformován přílišným přítlakem • seřiďte brzdu cívky svařovacího drátu tak, aby se při vypnutí přítlačného mechanizmu posuvu cívka volně otáčela. Příliš utažená brzda značně namáhá podávací mechanismus a může dojít k prokluzu drátu v kladkách a špatnému podáváním. Seřizovací šroub brzdy se nachází podplastovým šroubením držáku cívky.  www.czNARADI.cz• odmontujte plynovou hubici svař.hořáku • odšroubujte proudový průvlak • zapojte do sítě síťovou vidlici • zapněte hlavní vypínač do polohy 1 • stiskněte tlačítko na hořáku • svařovací drát se zavádí do hořáku bez plynu, po průchodu drátu z hořáku našroubujeme proudový průvlak a plynovou hubici • před svařováním použijeme na prostor v plynové hubici a proudový průvlak separační sprej. Tím zabráníme ulpívání rozstřikovacího kovu a prodloužíme životnost plynové hubice. www.czNARADI.cz

UPOZORNĚNÍ! Při zavádění drátu nemiřte hořákem proti očím !
ZMĚNY PŘI POUŽITÍ HLINÍKOVÉHO DRÁTU  www.czNARADI.cz
Stroje KIT nejsou speciálně určeny pro svařování hliníku, ale po níže popsaných úpravách je možné hliník svařovat. Pro svařování hliníkovým drátem je třeba použít speciální kladky s profilem „U“. Abychom se vyhnuli problémům s „cucháním“ drátu, je třeba používat dráty o průměru min. 1,0 mm ze slitin AlMg3 nebo AlMg5. Dráty ze slitin Al99,5 nebo AlSi5 jsou příliš měkké a snadno způsobí problémy při posuvu. Pro svařování hliníku je dále nezbytné vybavit hořák teflonovým bovdenem a speciálním proudovým průvlakem. Jako ochrannou atmosféru je potřeba použít čistý argon.
NASTAVENÍ PRŮTOKU PLYNU www.czNARADI.cz
Elektrický oblouk i tavná lázeň musí být dokonale chráněny plynem. Příliš malé množství plynu nedokáže vytvořit potřebnou ochrannou atmosféru, naopak příliš velké množství plynu strhává do elektrického oblouku vzduch, čímž je svár nedokonale chráněn.  www.czNARADI.cz
Postupujte následovně: • nasaďte plynovou hadici na vstup plynového ventilku na zadní straně stroje (obr. 1A, poz. 17, obr. 1B, poz. 6) • pokud používáme plyn CO2, je vhodné zapojit ohřev plynu (při průtoku menším než 6 litrů/min není nutný ohřev) • kabel ohřevu zapojíme do zásuvky (obr.1A, poz.10, obr. 1B, poz. 7) na stroji a do konektoru u redukčního ventilu, na polaritě nezáleží. Odpojte přítlačný mechanizmus posuvu drátu a stiskněte tlačítko hořáku (jen u verze Standard - KIT 280) •otočte nastavovacím šroubem na spodní straně redukčního ventilu, dokud průtokoměr neukáže požadovaný průtok, potom tlačítko uvolníme (jen u verze Standard - KIT 280) • stiskněte tlačítko TEST PLYNU a otočte nastavovacím šroubem na spodní straně redukčního ventilu, dokud průtokoměr neukáže požadovaný průtok, potom tlačítko uvolníme (u strojů Processor a Synergic) www.czNARADI.cz• po dlouhodobém odstavení stroje nebo výměně hořáku je vhodné před svařováním profouknout vedení čerstvým plynem.

Nastavení svařovacích parametrů napětí a rychlosti posuvu drátu. www.czNARADI.cz
Nastavení hlavních svařovacích parametrů svařovacího napětí a rychlosti posuvu drátu se provádí potenciometrem rychlosti drátu a přepínačem napětí (obr. 1A, poz. 2 a 3, obr.1B, poz. 1). Vždy se k nastavenému napětí (poloha přepínače 1-20) přiřazuje rychlost posuvu drátu. Nastavované parametry záleží na použitém ochranném plynu, průměru drátu, použitém typu drátu, velikosti a poloze sváru atd. Orientační nastavení rychlosti drátu k poloze přepínače naleznete v tabulkách na str. 55 až 65. www.czNARADI.cz
 www.czNARADI.cz NAPŘÍKLAD: Svařovací stroj KIT 255, použitý ochranný plyn MIX (82% Argonu a 18% CO2) a při použití průměru drátu 0,8 mm je vhodná tabulka (program No 4). Nastavené hodnoty tedy budou – poloha přepínače A1 a nastavená rychlost posuvu drátu bude 2 m/min. 
STROJE PROCESSOR A SYNERGIC Nastavení rychlosti posuvu drátu. Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí tyto LED. Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu rychlosti posuvu v rozmezí 0,5-20m/min. POZNÁMKA 1: Rychlost posuvu drátu lze nastavovat i v průběhu svařování. A to jak potenciometrem, tak i dálkovým ovládáním UP/DOWN. POZNÁMKA 2: Spodní display zobrazuje rychlost posuvu drátu jen tehdy, když svítí červená LED (kontrolka) SETTING a LED m/min.
NASTAVENÍ OSTATNÍCH PARAMETRŮ SVAŘOVÁNÍ
Řídící elektronika strojů Processor a Synergic umožňuje nastavení následujících parametrů svařování: www.czNARADI.cz
• dobu trvání předfuku plynu 0-5 sec. (doba předfuku ochranného plynu před začátkem svařovacího procesu) • dobu náběhu rychlosti posuvu drátu (funkce soft-start) 0-5 sec. (doba náběhu z minimální posunové rychlosti do hodnoty nastavené svařovací rychlosti drátu) • rychlost posuvu drátu m/min (rychlost posuvu drátu při svařování) • dobu prodlevy vypnutí svařovacího napětí na oblouku proti posuvu drátu: „dohoření“ drátu ke špičce hořáku • dobu dofuku plynu po dokončení svařovacího procesu 0-5 sec. Nastavení předfuku plynu. Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED (kontrolky) vyznačené na obrázku. Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu doby předfuku plynu v rozmezí 0-5 sec. 
NASTAVENÍ NÁBĚHU RYCHLOSTI DRÁTU – FUNKCE SOFT-START Nastavení funkce SOFT-START, která zajišťuje bezchybný start svařovacího procesu. SOFT-START umožňuje nastavení následujících parametrů: • Čas náběhu rychlosti svařovacího drátu z minimální rychlosti na nastavenou svařovací rychlost.  www.czNARADI.cz • Přibližovací rychlost drátu před zapálením svařovacího oblouku. Obě funkce fungují odlišným způsobem. Pro jemnější start doporučujeme přibližovací rychlost drátu. Nastavení času náběhu rychlosti svařovacího drátu. Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí tyto LED Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu doby náběhu drátu rychlosti posuvu v rozmezí 0-5 sec. Nastavení přibližovací rychlosti posuvu drátu! Pozor! Před nastavením přibližovací rychlosti drátu vypněte čas náběhu rychlosti posuvu drátu - nastavte hodnotu „0“. Podmínkou možnosti nastavení přibližovací rychlosti - „výlet drátu“ je vypnutí funkce náběhu rychlosti drátu – tedy nastavení hodnoty na „0“ dle popisu výše. Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED (kontrolky) vyznačené na obrázku. Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu přibližovací rychlosti posuvu drátu v rozmezí 0,5 až 1,5 m/min. www.czNARADI.cz

Nastavení dohoření drátu. Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED (kontrolky) vyznačené na obrázku. Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu doby dohoření drátu v rozmezí 0-0,9 sec. Nastavení dofuku plynu. Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED (kontrolky) vyznačené na obrázku. Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu doby dofuku plynu 0-5 sec. POZNÁMKA 1: Nastavené hodnoty se automaticky ukládají do paměti po zmáčknutí tlačítka hořáku na dobu cca 1 sec. POZNÁMKA 2: Nastavené hodnoty nelze měnit v průběhu svařování. www.czNARADI.cz
FUNKCE TOVÁRNÍ NASTAVENÍ. Funkce tovární nastavení slouží k nastavení výchozích parametrů řídící elektroniky. Po použití této funkce se veškeré hodnoty automaticky nastaví na hodnoty přednastavené od výrobce tak, jako u nového stroje.  www.czNARADI.cz Vypněte hlavní vypínač. Zmáčkněte a držte tlačítko SET-OFF-ON. Zapněte hlavní vypínač. Uvolněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazují hodnoty výchozího nastavení.

NASTAVENÍ REŽIMU SVAŘOVÁNÍ Řídící elektronika strojů Processor a Synergic umožňuje svařování v následujících režimech: • plynulý dvoutaktní a čtyřtaktní režim • bodování a pulsování ve dvoutaktním režimu • bodování a pulsování ve čtyřtaktním režimu. Nastavení režimu svařování dvoutakt. Režim dvoutakt je nastaven, když je stroj zapnutý a nesvítí žádná LED (kontrolka), viz. obrázek.  www.czNARADI.cz Nastavení režimu dvoutakt BODOVÁNÍ. Stlačujte tlačítko FNC, až se rozsvítí LED (kontrolka) BODOVÁNÍ, jako na obrázku. Režim dvoutakt bodování je nastaven. Nastavení režimu dvoutakt PULSOVÁNÍ. Stlačujte tlačítko FNC, až se rozsvítí LED (kontrolka). PULSOVÁNÍ, jako na obrázku. Režim dvoutakt pulsování je nastaven. Nastavení času BODOVÁNÍ. Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED (kontrolky) vyznačené na obrázku. Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu času bodu 0,1-5 sec. Nastavení času PULSOVÁNÍ. Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED (kontrolky) vyznačené na obrázku. Nastavení času PULSOVÁNÍ. Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED (kontrolky) vyznačené na obrázku. Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu času mezery mezi jednotlivými body 0,1-5 sec. Nastavení režimu svařování čtyřtakt. Stlačujte tlačítko FNC, až se rozsvítí LED (kontrolka) vyznačená na obrázku. www.czNARADI.cz Potenciometrem nastavte požadovanou hodnotu času mezery mezi jednotlivými body 0,1-5 sec. Nastavení režimu svařování čtyřtakt. Stlačujte tlačítko FNC, až se rozsvítí LED (kontrolka) vyznačená na obrázku. Režim čtyřtakt je nastaven. Nastavení režimu čtyřtakt. BODOVÁNÍ. Stlačujte tlačítko FNC, až se rozsvítí dvě LED (kontrolky) čtyřtakt a BODOVÁNÍ vyznačené na obrázku. Režim čtyřtakt bodování je nastaven. Nastavení režimu čtyřtakt PULSOVÁNÍ. Stlačujte tlačítko FNC, až se rozsvítí dvě LED (kontrolky) čtyřtakt a PULSOVÁNÍ vyznačené na obrázku. Režim čtyřtakt pulsování je nastaven.  www.czNARADI.cz

FUNKCE MEM (JEN U STROJŮ PROCESSOR) Funkce umožňuje zpětné vyvolání a zobrazení posledních uložených parametrů V a A po dobu cca 7 sec. Zmáčkněte tlačítko MEM Na displeji se objeví po dobu 7 sec. poslední naměřené hodnoty svařovacího napětí a proudu. Hodnoty lze opětovně vyvolávat.  www.czNARADI.cz
FUNKCE SYNERGIC (JEN U STROJŮ SYNERGIC). Funkce Synergic usnadňuje ovládání a nastavování svařovacích parametrů. Jednoduchým nastavením typu plynu a průměru drátu obsluha určí typ programu. Pro nastavení svařovacích parametrů pak již stačí jen jednoduché nastavení napětí přepínačem a elektronika automaticky nastaví rychlost posuvu drátu. Zapnutí funkce Synergic Stiskněte tlačítko SYN, až se rozsvítí LED (kontrolka)
SYN a LED (kontrolka) síly materiálu. Funkce Synergic je zapnutá. Zobrazené hodnoty síly materiálu na obrázku jsou informativní a nemusí odpovídat skutečnosti.
Zvolení programu - nastavení průměru drátu a typu plynu.
Stlačujte tlačítko SET, až se rozsvítí LED (kontrolky) vyznačené na obrázku. Potenciometrem vyberte typ plynu, který hodláte použít - CO2 nebo Ar (značí MIX argonu a CO2 plynu v poměru 18 CO2 a zbytek Ar) Mačkejte tlačítko SET, až se rozsvítí LED (kontrolky) vyznačené na obrázku. Potenciometrem vyberte průměr drátu SG2, který chcete použít - 0,6 - 0,8 - 1,0mm. Na horním displeji se zobrazí orientační síla materiálu, kterou je možné svařovat dle aktuálního nastavení. Na dolním displeji se zobrazuje aktuální nastavená rychlost posuvu drátu, která se automaticky mění s přepínáním poloh přepínače napětí. Snižování, popřípadě zvyšování svařovacího výkonu nastavíte přepínačem napětí. www.czNARADI.cz
Vypnutí funkce Synergic. Stiskněte tlačítko SYN. Dioda SYN a síla materiálu zhasne.Funkce Synergic je vypnuta. POZNÁMKA 1: Zobrazované hodnoty síly materiálu na displeji jsou pouze orientační. Síla svařovaného materiálu se může lišit podle polohy svařování atd. POZNÁMKA 2: Pro korekci parametrů posuvu drátu použijte potenciometr, popřípadě UP/DOWN tlačítka dálkového ovládání. POZNÁMKA 3: Parametry programu funkce synergic jsou navrženy pro poměděný drát SG2. Pro správnou funkci synergických programů je nutné použít kvalitní drát, ochranný plyn a svařovaný materiál. POZNÁMKA 4: Pro správnou funkci synergického stoje je nutné dodržet předepsané průměry bovdenů k průměru drátu, správný průvlak a ukostření svařovaného materiálu (použijte svěrku přímo na svařovaný materiál), jinak není zaručena správná funkce stroje. Dále je potřeba zajistit kvalitní napájení sítě - 400A, max. +/- 5%. www.czNARADI.cz
UKLÁDÁNÍ VLASTNÍCH PARAMETRŮ RYCHLOSTI POSUVU DRÁTU DO PAMĚTI  www.czNARADI.cz
Funkce ukládání parametrů je v provozu jen při zapnuté funkci synergic. 1. Vyberte požadovanou rychlost posuvu drátu. 2. Zmáčkněte a držte tlačítko SYN a následně zmáčkněte tlačítko test plynu (MEM). držet současně 3. Uvolněte obě tlačítka - nové parametry jsou uloženy. Tímto způsobem lze požadované parametry ukládat a přepisovat dle potřeby. Uložený parametr se nastaví vždy ve stejné poloze přepínače napětí, kdy byl parametr uložen.
NÁVRAT DO PŮVODNÍCH PARAMETRŮ NASTAVENÝCH OD VÝROBCE
Návrat do původních parametrů synergic nastavených od výrobce se provádí opětovným zmáčknutím a přidržením tlačítka SYN a následným zmáčknutím a uvolněním tlačítka zavádění drátu. Tímto způsobem lze vrátit jednotlivé uložené parametry. Úplný návrat všech přednastavených hodnot do hodnot nastavených od výrobce lze provést funkcí tovární nastavení. (Ukládání do paměti je možné u strojů vyrobených od dubna 2006)
FUNKCE LOGIC - JEN U STROJŮ PROCESSOR A SYNERGIC
Funkce LOGIC obsahuje soubor zjednodušujících a zpřehledňujících prvků zobrazování nastavených a nastavovaných hodnot. Jelikož dva displeje zobrazují několik odlišných parametrů je nutné zobrazování parametrů zjednodušit. Funkce LOGIC právě takto pracuje - zpřehledňuje: • Horní display se rozsvítí jen v průběhu svařovacího procesu, kdy elektronika měří a zobrazuje svařovací proud A (pokud není zapnut u strojů Synergic režim SYNERGIC. V případě zapnutého režimu SYNERGIC u strojů Synergic svítí display trvale, jen se mění zobrazované hodnoty). Po uplynutí doby cca 7 sec. displej opět automaticky zhasne. Tím elektronika zvyšuje orientaci při čtení parametrů při nastavování. • Horní displej zobrazuje pouze svařovací proud. V případě zapnuté funkce SYNERGIC (jen u strojů Synergic) horní displej zobrazuje tloušťku materiálu. • Spodní displej zobrazuje v průběhu svařování svařovací napětí a v průběhu nastavování veškeré ostatní hodnoty - čas, rychlost atd. • LED (kontrolka) SETTING přestane svítit jen v průběhu svařovacího procesu, kdy je v činnosti digitální voltampérmetr. • LED (kontrolka) SETTING svítí v průběhu svařování jen tehdy, když obsluha nastavuje a mění rychlost posuvu drátu potenciometrem nebo dálkovým ovládáním UP/DOWN. Jakmile obsluha přestane parametr nastavovat, LED SETTING automaticky do 3 sec. zhasne a displej ukazuje hodnotu svařovacího napětí. Doporučené nastavení svařovacích parametrů viz. tabulky str. 55 až 65. www.czNARADI.cz
PRINCIP SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Svařovací drát je veden z cívky do proudového průvlaku pomocí posuvných kladek. Oblouk propojuje tající drátovou elektrodu se svařovaným materiálem. Svařovací drát funguje jednak jako nosič oblouku a zároveň i jako zdroj přídavného materiálu. Z mezi kusu přitom proudí ochranný plyn, který chrání oblouk i celý svár před účinky okolní atmosféry. www.czNARADI.cz
OCHRANNÉ PLYNY PRINCIP NASTAVENÍ SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ
Pro orientační nastavení svářecího proudu a napětí metodami MIG/MAG odpovídá empirický vztah U2 = 14+0,05xI2. Podle tohoto vztahu si můžeme určit potřebné napětí. Při nastavení napětí musíme počítat s jeho poklesem při zatížení svářením. Pokles napětí je cca 4,8V na 100A. Nastavení svářecího proudu provádíme tak, že pro zvolené svářecí napětí doregulujeme požadovaný svářecí proud zvyšováním nebo snižováním rychlosti podávání drátu, případně jemně doladíme napětí, až je svařovací oblouk stabilní. K dosažení dobré kvality svárů a optimálního nastavení svařovacího proudu je třeba, aby vzdálenost napájecího průvlaku od materiálu byla přibližně 10 x ∅ svařovacího drátu (obr. 4). Utopení průvlaku v plynové hubici by nemělo přesáhnout 2 - 3 mm. www.czNARADI.cz Svařovací režimy. Svařovací stroje KIT pracují v těchto režimech:
• plynule dvoutakt • plynule čtyřtakt • bodové svařování dvoutakt • pulsové svařování dvoutakt Nastavení stroje na tyto režimy se provádí dvěma vypínači s potenciometry (obr. 1 A, poz. 6, 7). Na ovládacím panelu nad potenciometry jsou schematicky znázorněny jejich funkce.
DVOUTAKT - Při této funkci jsou oba potenciometry stále vypnuté. Proces se zapne pouhým zmáčknutím spínače hořáku. Při svařovacím procesu se musí spínač stále držet. Pracovní proces se přeruší uvolněním spínače hořáku. 1 - stisknutí a držení tlačítka hořáku 2 - uvolnění tlačítka hořáku 
ČTYŘTAKT - Používá se při dlouhých svárech, při kterých svářeč nemusí neustále držet spínač hořáku. Funkce se zapne vypínačem (obr. 1 A, poz. 7) z polohy 0 do jakékoliv polohy 1-10. Sepnutím spínače hořáku se spustí svařovací proces. Po jeho uvolnění svařovací proces nadále trvá. Teprve po opětovném zmáčknutí spínače hořáku se přeruší svářecí proces. 1 - 2 stisknutí a uvolnění tlačítka hořáku 3 - 4 opakované stisknutí a uvolnění tlačítka hořáku www.czNARADI.cz
BODOVÉ SVAŘOVÁNÍ - Používá se pro svařování jednotlivými krátkými body, jejichž délka se dá plynule nastavovat pootočením levého potenciometru (obr. 1 A, poz. 6) na odpovídající hodnotu na stupnici (směrem doprava se interval prodlužuje). Zmáčknutím spínače na hořáku se spustí časový obvod, který spustí svařovací proces a po nastavené době ho vypne. Po opětovném stisknutí tlačítka se celá činnost opakuje. K vypnutí bodového svařování je třeba potenciometr vypnout do polohy 0. Pravý potenciometr zůstává po celou dobu trvání bodového svařování vypnutý.
PULSOVÉ SVAŘOVÁNÍ - Používá se pro svařování krátkými body. Délka těchto bodů i délka prodlev se dá plynule nastavovat.  www.czNARADI.cz Nastavuje se pootočením levého potenciometru, který udává délku bodu (obr. 1 A, poz. 6) a pravého potenciometru, který udává délku prodlev (obr. 1 A, poz. 7) z polohy 0 na požadované hodnoty na stupnici (směrem doprava se interval prodlužuje). Zmáčknutím spínače hořáku se spustí časový obvod, který spustí svářecí proces a po nastavené době ho vypne. Po uplynutí nastavené prodlevy se celý proces opakuje. K přerušení funkce je nutné uvolnit spínač na svařovacím hořáku. K vypnutí funkce je třeba vypnout oba potenciometry do polohy 0. 1 - stisknutí a držení tlačítka hořáku 2 - uvolnění tlačítka hořáku  www.czNARADI.cz

Než začnete svařovat DŮLEŽITÉ: před zapnutím svářečky zkontrolujte ještě jednou, že napětí a frekvence elektrické sítě odpovídá výrobnímu štítku. 1. Nastavte svařovací napětí s použitím přepínače napětí (obr. 1 A poz. 2 a 3, obr. 1B poz.1) a svařovací proud potenciometrem rychlosti posuvu drátu (obr. 1A i 1B pozice 5). Nikdy nepřepínejte polohy přepínače při svařování! 2. Zapněte svářečku hlavním vypínačem zdroje (obr. 1 A poz. 1, 1B poz. 2). 3. Stroj KIT je připraven k použití. www.czNARADI.cz
Údržba VAROVÁNÍ: Před tím, než provedete jakoukoli kontrolu uvnitř stroje, odpojte jej od elektrické sítě.
NÁHRADNÍ DÍLY - Originální náhradní díly byly speciálně navrženy pro naše zařízení. Použití neoriginálních náhradních dílů může způsobit rozdílnosti ve výkonu nebo redukovat předpokládanou úroveň bezpečnosti. Odmítáme převzít odpovědnost za použití neoriginálních náhradních dílů.
ZDROJ SVAŘOVACÍHO PROUDU - Jelikož jsou tyto systémy zcela statické, dodržujte následující pokyny: • Pravidelně odstraňujte nashromážděnou nečistotu a prach z vnitřní části stroje za použití stlačeného vzduchu. Nesměrujte vzduchovou trysku přímo na elektrické komponenty, mohlo by dojít k jejich poškození. • Provádějte pravidelné prohlídky, abyste zjistili jednotlivé opotřebované kabely nebo volná spojení, která jsou příčinou přehřívání a možného poškození stroje. • U svařovacích strojů je třeba provést periodickou revizní prohlídku jednou za půl roku pověřeným pracovníkem podle ČSN331500,1990 aČSN 056030, 1993.
POSUV DRÁTU - Velkou péči je třeba věnovat podávacímu ústrojí,a to kladkám a prostoru kladek. Při podávání drátu mezi kladkami dochází k otěru měděného povlaku a k odpadávání drobných pilin, které jsou vnášeny do bovdenu a také znečisťují vnitřní prostor podávacího ústrojí. Pravidelně odstraňujte nashromážděnou nečistotu a prach z vnitřní části zásobníku drátu a podávacího ústrojí.
SVAŘOVACÍ HOŘÁK - Svařovací hořák je třeba pravidelně udržovat a včas vyměňovat opotřebované díly. Nejvíce namáhanými díly jsou proudový průvlak, plynová hubice, trubka hořáku, bovden pro vedení drátu, hadicový kabel a tlačítko hořáku. Proudový průvlak převádí svařovací proud do drátu a zároveň drát usměrňuje k místu svařování. Má životnost 3 až 20 svařovacích hodin (podle údajů výrobce), což závisí zejména na jakosti materiálu průvlaku (Cu nebo CuCr), na jakosti a povrchové úpravě drátu a svařovacích parametrech. Výměna průvlaku se doporučuje po opotřebení otvoru na 1,3 násobek průměru drátu. Při každé montáži i výměně se doporučuje nastříkat průvlak separačním sprejem. Plynová hubice přivádí plyn určený k ochraně oblouku a tavné lázně. Rozstřik kovu zanáší hubici, proto je třeba ji pravidelně čistit, aby byl zabezpečen dobrý a rovnoměrný průtok a předešlo se zkratu mezi průvlakem a hubicí. Rychlost zanášení hubice závisí především na správném seřízení svařovacího procesu. Rozstřik kovu se snadněji odstraňuje po nastříkání plynové hubice separačním sprejem. Po těchto opatřeních rozstřik částečně opadává, přesto je třeba jej každých 10 až 20 minut odstraňovat z prostoru mezi hubicí a průvlakem nekovovou tyčinkou mírným poklepem. Podle velikosti proudu a intenzity práce je potřeba 2x-5x během směny plynovou hubici sejmout a důkladně ji očistit včetně kanálků mezi-kusu, které slouží pro přívod plynu. S plynovou hubicí se nesmí silně klepat, aby nedošlo k poškození izolační hmoty. Mezi-kus je též vystavován účinkům rozstřiku a tepelnému namáhání. Jeho životnost je 30-120 svařovacích hodin (podle údaje uvedeného výrobcem). Intervaly výměny bovdenů jsou závislé na čistotě drátu a údržbě mechanismu v podavači a na seřízení přítlaku kladek posuvu. Jednou týdně se má vyčistit trichloretylenem a profouknout tlakovým vzduchem. V případě velkého opotřebení nebo ucpání je třeba bovden vyměnit.  www.czNARADI.cz
Upozornění na možné problémy a jejich odstranění Přívodní šňůra a svařovací hořák jsou považovány za nejčastější příčiny problémů. V případě problémů postupujte následovně: 1. zkontrolujte hodnotu dodávaného napětí. 2. zkontrolujte, zda je přívodní kabel dokonale připojen k vidlici a hlavnímu vypínači. 3. zkontrolujte, zda jsou pojistky nebo jistič v pořádku. 4. zkontrolujte, zda následující části nejsou vadné: • hlavní vypínač rozvodné sítě • napájecí vidlice • hlavní vypínač stroje. 5. zkontrolujte svařovací hořák a jeho části: • napájecí průvlak a jeho opotřebení • vodící bovden v hořáku •vzdálenost utopení průvlaku do hubice. POZNÁMKA: I přes Vaše technické dovednosti je nezbytné Vám doporučit kontaktovat pro opravu stroje vyškolený personál a naše servisní technické oddělení.
Poskytnutí záruky - 1. Záruční doba strojů KIT je výrobcem stanovena na 24 měsíců od prodeje stroje kupujícímu. Lhůta záruky začíná běžet dnem předání stroje kupujícímu, případně dnem možné dodávky. Záruční lhůta na svařovací hořáky je 6 měsíců. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy je stroj opraven. 2. Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dodaný stroj má v době dodání a po dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a normami. 3. Odpovědnost za vady, které se na stroji vyskytnou po jeho prodeji v záruční lhůtě, spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady výrobcem stroje nebo servisní organizací pověřenou výrobcem stroje. 4. Podmínkou platnosti záruky je, aby byl svařovací stroj používán způsobem a k účelům, pro které je určen. Jako vady se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad. 
Za vadu nelze například uznat: • Poškození transformátoru nebo usměrňovače vlivem nedostatečné údržby svařovacího hořáku a následného zkratu mezi hubicí a průvlakem. • Poškození elektromagnetického ventilku nečistotami vlivem nepoužívání plynového filtru. • Mechanické poškození svařovacího hořáku vlivem hrubého zacházení atd. • Záruka se dále nevztahuje na poškození vlivem nesplněním povinností majitele, jeho nezkušeností nebo sníženými schopnostmi, nedodržením předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním stroje k účelům, pro které není určen, přetěžováním stroje, byť i přechodným. Při údržbě a opravách stroje musí být výhradně používány originální díly výrobce. 5. V záruční době nejsou dovoleny jakékoli úpravy nebo změny na stroji, které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí stroje. V opačném případě nebude záruka uznána. 6. Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady nebo materiálové vady a to u výrobce nebo prodejce. 7. Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví vadného dílu na výrobce.

© 2024, Pavel Šrůt – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Výměna odkazů | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Zobrazit mobilní verzi

Přeskočit na začátek stránky